Table of Contents

 1. D. MENDAPO KEMANTAN
  1. 125. Buluh lima ruas bertulisan rencong
  2. 126. Buluh sebilah bertulisan rencong
  3. 127. Buluh sebilah bertulisan rencong
  4. 128. Tanduk bertulisan rencong
  5. 129. Buluh seruas bertulisan rencong
  6. 130. Buluh bertulisan rencong
  7. 131. Buluh bertulisan rencong,
  8. 132. Tanduk bertulisan rencong.
  9. 133. Sebuah kitab undang-undang.
  10. 134. Tanduk bertulisan rencong
  11. 135. Tanduk bertulisan rencong
  12. 136. Tanduk bertulisan rencong
  13. 137. Buluh sebilah bertulisan rencong
  14. 138. Buluh serus bertulisan rencong
  15. 139. Buluh bertulisan rencong
  16. 140. Surat bertulisan Melayu pada kertas, (lihat gambar No. 65 dan 66)
  17. 141. Surat bertulisan Melayu. (lihat gambar No. 63)
  18. 142. Surat bertulisan Melayu. (lihat gambar No. 64)
  19. 143. Buku kecil bertulisan Melayu, berisi tembo.
  20. 144. Beberapa helai kertas bertulisan Melayu

D. MENDAPO KEMANTAN

125. Buluh lima ruas bertulisan rencong

ruas pertama:

(1) hini hasan pulung sabalun gumi langit hini

(2) sabalun bulan bintang hini jadi sabalun lahin dan batin

(3) hini njadi muka hada rasuluh halah dititah hakan halah hutala(?) hitu manjadi

(4) hakan gumi hampat…ndarapi muka hada jibarahin hini mandatang hakan

(5) sambah kapada sabahanar halah muka halah batitah hakan rasulur halah muka di

(6) hurut hawaknya muka hada tanah kapada rasulu hallah muka

(7) dibarikan kapada jibarahin muka diparatiga hulih ji

(8) barahin muka kata lasulur hallah tanah di tangan hitu jiba

(9) bahin hambur ka bawah muka manjadi bumi sapatih hicay kapas

(10) bahuka? sabuwah dihambur kadatas manjadi langit kata ra

(11) sulur hallah lagi sabuwah hitu parabuwat bumi hampat mandap

(12) haji barahin…jaga ta’u barabuwat gumi hampat mandarap muka diliyat rasulur hallah hitu manitik hakan hayir

(13) mataja muka dihambik tanah hitu hulih jibarahin muka dibuwat

(14) gumi hampat mandarap menjadi saparati bayang bayang bahu hakan muka batitah

(15) dibarahin hir rasulur hallah hapa hakan nyawa hadam hini

(16) hini hanyah tanay hakan jari kawan hitu tapuk kamubun hadam hitu muka kata

(17) jibarahin

(18) ka diri tiyada tahukay sungguh jari diri muka dapa tapuk hakan

(19) kamubun hadam hitu talakar muka baranyawa hanya sudah halah hiluk

(20) muka kuwap manyarak mulutnya dibarik muka mangudap satapirlah

(21) sudah kawap muka sampay ba’ik muka basapan tapan-tapa kapala ba’ik mangucap

(22) laham ndumaka sampay ba’ik muka bajalan gumi hampat mandarap hisa ha

(23) ntang muka manyurung gumi langit kita hini manjadi halam basar hini

(24) taradiri matahari bulan dan bintang humput dan sabuwang dan tanda guri

(25) sada hitu halah dulu jadi muka jadi pula kayu peolay hitu sabap hanya ma

(26) njadi haluh kayu tuwa hitu muka batitah rasulur hallah sasat hadam

(27) hitu hambuh hanya babini muka disasat hulih jibarahin hambuh ha

(28) kada (: kaw) babini gumi hampat mandarap hini hini hambuh kata hanya muka mana sasat

(29) rasulur halah hini hadam kita satunda baduwa hini jangan kita makan..

(30) tidak hiya halah hiya tuwan haku rasa luh halah haku handak makan juga takala ha

(31) kaw handak makan jangan kita satunda hapa pamakan makan tan haku hini tuwan ha

ruas keduwa:

ruas ketiga:

(32) nyah makan hadik takala ha babuwat makan makan hitu himbaw juga haku kata hanya muka hanya la

(33) lu mangirat ka makah muka diturut hulih jibarahin basuwa sapaduwan jalan muka

(34) manyagih mangucap rasulu halah taka…kapada hadam muka bapasan kapada jibarahin kata ha

(35) kan kapada hadam diri hakan mijan hiyang duwa di badan hadam hitu muka diri

(36) kan mijan hiyang duwa hulih jibarahin di badan hadam hitu hitu hasan kita ba

(37) rasuwu? muka bahasin hadam hitu tababut tulang husuk hanya sabilah manjadi

(38) parampuan muka manjadi laki bini muka bahanak hurang hampat sahuku nabi huka sahina na

(39) bi hinamuka gumi hampat mandarap malambas hutan muka hanya duduk di bawah

(40) tarap gadang hapa biyang sabara la’ut hitu muka manya…….it muray

hir hanak

(41) raja balarak mandi muka tidur bamimpin parampuan muka taratitik kaninya

(42) di dalam da’un tarap manjadi bala samampun surang jadi bala samati muka sahuka

habi

(43) huka malambas tinggannya balik muka ditampinnya bala samampun

lawan bala sa

(44) mati kayu muka sahuka nabi huka manyundun habis kayu batampugan didapat muka

(45) dihintay hulih sahuka na(bi)huka dimak hulih samampun dingan samati muka dija

(46) lang hulih samati muka lari sahuka nabi huka kapada kayu hurang muka mati samampun dinga

(47) n samatitaratamu dingan kayu hurang muka dimbik hulih sahaku (sahuka) babai huka kayu hitu

(48) dijadi hakan pulung kayu hurang muka hibut bala mampun bala samati hitu muka diganggam

(49) kayu hitu datang sakali lagi pula halah puwas basalang kajar muka hadu kada gumi hampat mandap hiya ni

yan kaya bapak haku hapa kaya manabas muka baramimpi batina ta(ti)tik manikam di da’un tarap muka

ruas keempat:

(51) kata bapak hiya niyan hanak haku hini muka baragih hutan halah ka’u hutan hayang janat pada sama

(52) ti dingan samampun hutan hiyang ba’ik kapada huka nabi hukamuka bahutan samati samampun

(53) kapada sahuka nabi huka kalu tabuwat kapada hutanku pi…..ba’ik ba’ik salangkap hanya saba

(54) hitam ganti silih kayu taras haku sapa ta’u tambak kapada hanya tatindih kapada hayir tanah

(55) haku silih ganti dingan hakumpun manisa…tam takala sahuka nabi huka h

(56) itu handak tanah jaya tanah manang pinta muka handak tanah jata tanah jati pinta ka

(57) pada haku kami hurang duwa hini muka handak tanah kapadi ma tanah murah tanah mu

(58) dah pinta ba’ik mak kami bari muka handak tahanak kami kataw pinta juga ba

(59) ‘ik mak kami bari muka sakami manunggu…huma ja’at kabun jabet

(60) pahumah ja’at handak manyakit handak memunuh hurang di dalam huma kabu

(61) n di dalam pehumah hitu tanam susung? kalang kadin bungkam hulung hulih sa

(62) huka nabi huka mak kami lari halah di huma kabun di pahumah hiyang ja’at

(63) hini bungi pulung hanya manda manda kata hadam diya diya mengidut…nya warih

(64) lapinya warih lapi nyawa haku nyawa haku nyawa halah haku memutari saliyan

(65) halam haku mamutar sakiliyan gumi gumi jih haku halam pan jih

(66) haku halah hada kumu kaka’u hada sada hitu halah pasan samati lawan samampun

(67) kapada sahuka nabi huka muka bakata gumi hampat mandarap kapada hanak hanya dingan ba’ik

jadi dingan ja’at dingan ja’at jadi dingan ba’ik hini muka…hini kanabi hina ka

ruas kelima:

(69) mi handak jadi sama ba’ik tanda muka bapasan kapada sanabi huka muka ka’u handak rasaki hiya…rah handa

(70) k biyak kambang bapalihara ka’u maminta kapada haku dingan harun manis dingan bunga saba ki

(71) nin dingan calak candana hamak kami barikan kami manangar suhara ka’u dasa bulih halah la

(72) mat kapada kami bapalihara ka’u halah barang handak kami halah ka’u turut sakica duga sahuka nabi huka kami

(73) nabi huka kami buat pulung bungkay kacung kami sada hitu halah sahina nabi hina hanya lari kahu

(74) lu hayir bahanak manjadi hantu hayir hinduk hanya manayik gunung manyataki medadari hitu ca

(75) sabap hanya mangaku mangampay sampay sakini hari hitu muka handuk sahuka nabi huka hitu haku handak

(76) manalak hanak haku ba’ik tandang manayik gunung turun gunung muka basuwa dingan bunga cina hih

(77) bunga cina jih ri hurang hini sampay sakini hari bagalar bunga cina muka….(78) suwa disiyam muka dibabut ahakn siyam hitu kaluwar hurang dalam siyam muka ja (79) di laki bini hurang hitu muka tacinta hajih…(80) dingan handir muka bapasan handir…(81) kamanaangar kami babu…(82) mati di dalam siyam…(83) mangarap…(84) sahukanabi…(85) muka…(86) njung halah manjadi pandita ma…(87) k kali halah ka’u hini karana kita…(88) gumi hampat mandarap hini kita…(89) ngacingat hakan kisanak sadara….(90) sulur halah ka’u mama hurang san hindi…(91) sada hitu halah pasan haku pagang kapada ka’u hanak…

126. Buluh sebilah bertulisan rencong

(1) bagi pamayir siyak pangulu

(2) limpah sadandi tigabalas hamas

(3) hadat libaga cabara hapa(wa?) surat

(4) nya pamayar kayi dipati muda data

(5) ‘in sahamas pimpah tangah hampat

(6) kunda sada hitu baruyar balayaw

hatit hiyang manyurat

127. Buluh sebilah bertulisan rencong

(1) hini surat riya lurah

(2) barapa hagi hutang panj(u)ng tangah duwa

(3) puluh

(4) hini surat himan madapa

(5) barapa hagi hutang kapada kamingin

(6) tuwa hagi lima hamis hutang hanya

128. Tanduk bertulisan rencong

Tulisannya sudah kabur, sedikit saja yang masih dapat dibaca, yaitu:

hini halah lasarat tatara

kapada hampang baringi………………………..

hini tapak ndak nampuh tanah rata?

tangan kami lurah

ngin batukat

…………..

129. Buluh seruas bertulisan rencong

(1) takala bakandak barakata surang diri maka lahir matara nabi mamat

(2) hura? halah hada lagi langkut halah kalam pa balum saragana

(3) raka pu balum samat samata pu balum bulan bintang matuhan

(4) gumi langit pu balun samat samata pu balun handak bara?

(5) ta surang diri hapa katawar minasari muka manyuruh tuhan manyuruh

(6) hajaba’in mangambik tanah hiyang mpat bangsa muka ditampa kapada hajaba

(7) ‘in hadam halum baranyawa muka dibari paraman halah hu

(8) tag? la nyawa muku barawa mukaduk? halah hadam lumang pihatu hina masaki

(9) n mangatakan diri macalik hidak hada hurang masakin maka dihambik

(10) tuloang husuk hadam kili maka dijadi hanya hajaba’in hawar lumang

(11) pitu mangatakan hakan diri muka disuruh paraman halah raja ba’in

(12) mangatar buwah kulabi galagican nama maka dihantar kapada hajaba

(13) ‘in nini(k) haku babi hadam muka manarima suka ninik nabi hadam

(14) datamuk kalangku panuh dima…kujah nang panuh datang mak gamuk panuh

hidak

(15) tarakisap kaya sugih ngatakan diri lama muka dimakan kapada

(16) ninik haku ba(bi) hadam muka sakit parut muka kapada haja ba’in

(17) muka dinja paraman halah hu talah kapada haja bara’ir hapalah

(18) mula parut sakit tamakan pada buwah hiya sabuwah muka disuruh

(19) hadam ‘ah jabara’in janganla ditaruh dalam saraga hantar

(20) muka ditarabang kapada hajabara’in lalu ka daniya muka tiba ka bukit pagu

(21) ntang gunting muka hita…manalak tanah hiyang tinggur hilang muka disuruh

haya

(22) m manalak tanah hiyang tinggur hilang muka disuruh badarasati

(23) manalak tanah hiayang tinggung muka balik halah burung darapati muka bala

130. Buluh bertulisan rencong

Hini SURAT PARUDI KAMI KADUWA DO WA HINI BANGAN SANAK sanak takala kami jadi baduwa hini bulih saja manj(?)at haku dumah muka bajalan pagi ka hayi haji mabsli garan barapa hamas haku duwa pitis dihambik balah pitis tinggan tangah duwa pitis hamas haku hitu kapada tuwan haku sapay sakarang hini hamas haku hitu juga lama lama dan kalama mati pula dantun putin haku dihambik pula ka’in tuwan hanik humah di hipuk panjang hampat gabung sapintih hada pula ka’in? haku sagabung jadi panjang lima raganya sa suku

(6) hini hada pula kala masa hitu huma tasanda barapa tasandanya sabilan pintis muka barundin kami ba

(7) hadik hadik panabusnya huma hada gambang sa?rawan hitu kita jadi hakan panabusnya huma kita barapa barapa

(8) tangah salapan pintis hidak sapay pamayir hitu barapa pula hamas haku panukut gambang lagi kurang lima su

(9) suku hitu hadanya hini pula parundin tuwan haku baduwa baradik hini takala mati hinduk nakiman sapintih

(10) baliyir baduwa hitu juga baturun karajat ka’in haku juga dingan turun panjang hampat gabung

(11) hitu halah hadanya takanak takala haku balik dantang ka hayi haji baliyar hambik garan hampat gantang haraganya ba

(12) lah pintis jadi palapas bahuma sata’un hitu juga hada pula huntang kami kaduwa hini bali karabar duwa hikur

(13) barapa raganya sikur sikur tangah tiga pintis sikur ditima hurang bali padi humah sahumut sapa’a

(14) barapa pula haku namukuk bali karab sahamas dihambik hupah sakimat nukun hanakda hampuh sapinti

(15) s dihambik sahamas ganat halah bali padi hiang sapa’a barapa pula lagi tinggan pada mangku

(16) hagung sasigin hada pula huntang mangku balah suku takala jala hilang pulutangah hitu halah pajudahnya hini pula huntang sa

(17) patas hamas di kiri bapak di paku hamas dantang di rantar panyung pudin sapintis halah sigin hamas ha

(18) haku juga hitu hada pula hantat dihambik sapatas sasingin manjadi tangah duwa pintis sada hitu hadanya hini pula

(19) huntang camacak tangah duwa suku hamas hitu hadanya hada pula haku mabali padi sakat panjang tangah duwa gabung haraga hanya haraganya

(20) sagabung balah sigin hitu hadanya ka’in putih himan haku hamb(i)k lintar bantik salay haraganya satu

(21) hadanya haku mangambik hutang kapadanya hani pula hutang haku kapada malin makuta tiga suku bali ka’in hintan sa

(22) da hitu hadanya hutang haku hini pula takala haku mamagang sanda huma dalam balam hitu hapat pintis

(23) hamas haku turun mangku hagung nyawat duwa ta’uh sata’un barapa sasihnya balah pitih sata’un

(24) sahamas sasih barapa jadinya hitu jadi sapitih balah suku jadinya bagi huma kapudung hitu barapa haku pagang tiga hama

(25) s mangsuk sasih sasigin

(26) tambahnya

131. Buluh bertulisan rencong,

sedikit saja yang masih dapat dibaca

(1) hini halah surat tamba hanak ninik halit halah ma

(2) malana…………….baginda malana sapa hanak

(3) raja mala……………….t(u)wan baginda raja dinga

(4) bati(na)…………………hanak ginda malana di

(5) dapat ninik halit……………………hanya………….

132. Tanduk bertulisan rencong.

Sedikit saja yang masih dapat dibaca

(1) hini (su)rat (ta)mba……….nak ninik halit hurang lima (tu)

(2) wan baginda sapa hanak tuwan baginda rajum..sapa hana..

(3) k……………..hindir hapik hanak tuwan baginda naka

(4) ………………..bini sapatih jangan pa hanak

(5) jadi………..k hitam hund..ih hapik ta?mba kapada maka?

(6) ….ma…bulih bini ma………mandayu sapa hana…….

(7) juga saraya……….ha………sa…..gu? raja ba…………

(8) hurang hanak ………hu(rang) hanam……..

(9) kami sapa ha…ha…malin..saga….

(10) ………….lin…lin..ni

(11) …………………pa hani…pa ja hana

(12) …………………hanak handir kasi

(13) ………………….kami

(14) ………………….pawun?

(15) …………………nagu……

--------------

133. Sebuah kitab undang-undang.

Di dalam buku itu ada sebagian yang menceriterakan tembo Kerinci. Salinan bagian itu (dengan huruf Melayu juga) sudah dikirimkan kepada saya oleh yang empunya. Salinan itu sudah disalin dengan huruf Belanda oleh guru Abdulhamid. Bunyinya begini:

Adapun nenek Mayang itu mengambil nenek Ramas Dingin, ialah saudara nenek Saraja. Beliau itu pabisan getu dengan nenek Mayang. Tatkalo maso itu lalu ke Kota Beringin, maka matilah gundik nenek Saraja di Kota Beringin. Lepas dari Kota Beringin maka lalu ke Sungai Medang. Adapun nenek Saraja menempuh jalan darat. Adapun nenek Mayang itu menempuh sirih utan tanah di dair. Di manalah berjejak, dari dusun sekandung. Maka lalu ke Medang Burung. Lepas dari Medang Burung lalu ke Balam Pandak. Lepad sari Balam Pandak lalu ke Titin Teras; dari Titin Teras lalu ka Kota Jelmun; dari Kota Jelmun, Sulang ketapang belantak besi; lepas dari itu lalu ke Sungai Paku; dari Sungai Paku maka lalu ke Tanah Likuk; lepas dari itu lalu ke Bintung Bunting. Maka bertemulah dengan nenek Awang Malilo, itulah patah tiada guyah, cermin tiada kabur. Lepas dari Bintung Bunting, maka lalu dimudik akan juga Batang Melao, maka bertemulah dengan nenek Rio Jayo, sehingga sinilah perjalan beliau. Maka nenek Mayang, lalulah ke darat, ke Bukit Tapis. Maka dihilirkan pula, lalu Keramantan. Maka bertemulah dengan nenek Saraja. Maka diusulkan utan tanah. Maka disukat bagi yang berempat. Dan sehingga sungai Delas mudik dijadikan utan tanah Patih Adil Bicara, dengan Rio Menang Gumi dan Raja Namayang. Maka dibalah dua akan utan tanah. Maka dijadikan dengan buatan dengan karang setio. Jikalau ditukung orang sirih yang di dair, maka Rio Menang Gumi menukung Patih Adil Bacara; telakar dukung sama bekerapat, sama basirih bapinang. Jika sirih yang di darat dibengkung orang Patih Adil Bacara, menukung Rio Menang Gumi dengan Raja Namayang. Talakar dukung sama bekerapat, sama bersirih bapinang. Inilah perbuatan nenek Saraja dengan nenek Mayang, tidak boleh berubah-ubah.

Adapun nenek Mayang itu anak nenek Dayang, datang dari Pulau Tengah. Adapun nenek Dayang itu datang dari Hiang, menurut anak Keramantan. Jadi tadapat anak itu alah buatan batanah Keramantan, alah baranak, begelar Dara Mantan, itulah bini nenek Awang Malilo, mengadakan anak orang lima. Seorang bergelar Mangkipan, dua dengan Termangun, tiga dengan Lilo Min, empat dengan Sari Malim, lima dengan Bayang Datu'.

Adapun Mangkipan itu mengambil anak Patih Jadi, ialah nenek Hitam, yaitu beranak orang empat, seorang si Cayo, dua dengan Temenggung Kerjan, tiga dengan Baginda. Itulah anak nenek Mangkipan. Kemudian maka mati Mangkipan, maka diambil Tuan Baginda jadi nenek Hitam itu, mengadakan anak seorang, ialah Mulano. Adapun Siyo Jayo itu mengambil nenek Sepado. Maka beranak tiga orang, seorang Sabidang, dua dengan Sakati, tiga dengan Sakun. Adapun nenek Sakun itu diambil nenek Dipati Punjung Negeri. Maka adalah anak betiga orang. Adapun nenek Sutan Sateri Dibalant mengambil nenek Sabidang. Maka beranak betiga, seorang gelar raja Nilam, dua dengan Suku Raja, betiga dengan Sebat. Itulah diambil nenek Talu Gumin. Maka adalah anak orang empat. Satu orang Salilah, dua Sapisum, tiga Samedang, empat Lilo Marajo. Adapun nenek Lilo Marajo itu mengambil nak nenek Tenuk. Maka adalah anak dua orang, seorang jantan, seorang betina. Adapun nenek Sapisum itu mengambil anak nenek Kadli. Maka adalah anak orang enam. Satu Sapipit, dua nenek Jalim, tiga nenek, empat Saduni, lima Cito Alus, enam Genta Seri. Adapun nenek Seri Malim itu mengambil nenek Semusang, mengada anak dua orang. Satu orang gelar Malim Duani, dua nenek Bu’uk. Bermula nenek Bu’uk itulah mengada akan anak orang lima. Satu gelar Ajun, dua nenek Jajo, tiga nenek Lahak, empat nenek Sidi, lima nenek Salih Indah. Adapun nenek Lahak itu diambil nenek Simak, mengadakan anak dua orang, satu orang batino diambil nenek Mangku Mudo orang Kota Lolo, dua nenek Rasaliman. Adapun nenek Mangku Mudo itu mengadakan anak lima orang; satu orang nenek Dipati Nyato Nanggeri, dua nenek Dipati Muda Awang Malilo, tiga betina. Adapun nenek Dipati Muda Awang Malilo itu mengambil anak nenek Kadli Keramantan gelar Sapipit, dibawa ke Tebat Ijuk. Maka tiba nenek Dipati Muda, Maka dibagih warta tanah samo dijadikan sawah di padang itu. Adapun nenek Suko Aja itu samando di dalam Rio Muda, mengadakan anak orang tujuh. Satu orang balik ke Pulau Tengah, seorang ke Kemun gelar Sanyato, dua orang balik ke Sungai Penuh. Seorang jantan seorang betino tingal Keramantan, betiga anak nenek Rio Muda, Seorang nenek Selaku, seorang nenek Harak, nenek Sengka, sudah mati bini nenek Sengka Raja. Itulah adanya. Maka inilah tutur nenek Dayang Pinge balik mudik, Nenek Dayang Kuning tinggal di ilir. Maka dibagi warta, dibahagi duakan. Mana yang tidak boleh dikuwak dibagih, seperti utan tanah, celak piagam, itulah yang tidak boleh dibawak hilir, dibawak mudik, karana ngingatkan utan tanah di Pulau Tengah. Tatkala itu jadilah dengan buatan dengan karang setio. Di dalam itu tiada boleh diubahkan, bahwasanya, barang siapa mengubahkan buatan itu dimakan karang setio anak cucungnya. Tatkala hendak membaca celak piagam ini, jeput anak cucung nenek Dayang Pinge yang balik mudik. Jikalau tidak dijeput anak cucung nenek Dayang Pinge dimakan karang setio, sudah dengan buatan nenek puyang kita. Inilah tembo nenek Mangku Agung dari Kampung beliau, yaitu Tanah Kampung Kecil, lalu ke Sungai Abu, dari Sungai Abu lalu ka Sungai Kamangin, dari Sungai Kamangin lalu ka Sungai Deras. Mangku Agung meletak akan Cuko Ramin di tanah Sungai Deras, ke darat gunung tetegak ke Lembak lupak bigo mudik, dan hilir sepanjang batang.

Adapun nenek Saraja mengadakan akan anak empat orang, pertama nenek Raja Muda, kedua nenek Raja Gantih, ketiga nenek Sungai Teman, keempat nenek Sagadis. Adapun nenek Raja Gantih itu nenek beliau Suko Beraja, nenek Sungai Teman nenek beliau Dipati Muda, nenek Sagadis nenek beliau Patih Mancaho. Adapun nenek Raja Gantih itu nenek beliau Suko Beraja. Adapun nenek Sungai Teman nenek beliau Dipati Muda.

Adapun nenek Raja Gantih beranak tiga orang, pertama nenek Medang, dua nenek Pinget, tiga nenek Rajo Palimo. Adapun nenek Medang nenek beliau Suko Beraja, nenek Penget nenek beliau Dipati Kabalo Rajo, nenek Rajo Palimo, nenek beliau Dipati Talo Bumi, itulah adanya.

Inilah tembo nenek Indah Bayang, turun dari Periang Padang Panjang, napat ka gunung Jalatang. Jalatang. Maka kawin beliau dengan nenek Sabaku. Maka adalah anak beliau yang termasyhur bernama Indah Mariam. Kemudian dati pada itu nenek Dipati Batu Ampar, kemudian nenek Dipati Indah Dayang, kemudian nenek Dipati Hiang bersusu tonggang. Kemudian maka lahirlah nenek Indah Rajati, ialah bapak nenek Dayang tiga beradik. Nenek Dayang Indah balik Keramantan Penawar Tinggi, nenek Dayang Ruhani tinggal dilir, nenek Dayang Rumayah ka Anto Majo ulak nenggeri Jambi. Adapun nenek Indah Bayang itu diturut nenek Perpatih Sebatang dari Pariang Padang Panjang, tetapat di batang Hiang. Maka beliau cacak akan tongkat masagar, maka bernama negeri Pariang, itulah adanya

Inilah tembo nenek Rajo Muda, nenek beliau, nenek Salih Pinge di dalam negeri Rawang, mengadakan anak tiga orang seorang betina gelar nenek Baca, tinggal Rawang di dalam kampung dalam. Bedua balik mudik gelar nenek Bulan, seorang gelar nenek Tiko. Adapun nenek Tiko mengadakan anak empat orang, betiga betina, seorang jantan. Adapun yang betina itu seorang nenek Dipati Ahmad Raja Inderapura, seorang Dipati Ahmad Raja Muda, seorang nenek Dipati Ahmad Raja Basungut, yang jantan ialah nenek Dipati Pula Raja, balik hilir, lalu ka Benek menurut nun sanak ibu beliau. Tiba dilir, maka kawin beliau mengambil orang Benek. Maka beliau bawa balik mudik. Maka bedusun beliau pada Tutung itu, gelar beliau Panatih, mengadakan anak betiga, seorang jantan beduwa betina, Seorang diambil nenek Mangku Kumbang Seri, seorang diambil nenek Sidi dan yang jantan balik ke dusun Ladas.. Adapun nenek Sidi itu mengadakan anak dua orang, seorang diambil nenek Dipati Tarano Sangka Bumi, seorang diambil Sutan Dipati Raja. Adapun anak Dipati Tarano Sangka Bumi, seorang betina, diambil nenek Datuk Karang datang Kota Majidin mengadakan anak orang lima, batiga batina badua jantan, satu orang nenek Teman, dua orang Menang, tiga dengan nenek Ahmad Raja Basar. Maka mati bini nenek Datuk Karang Lebih, maka kawin pula dengan nenek Kendo, mengadakan anak satu orang betina. Maka beliau pergi ke Sungai Tabir. Maka kahwin pula beliau di Sungai Tabir. Itulah adanya.

Inilah tembo nenek Sari Ma’alim, nenek beliau nenek Samurang, anak beliau dua orang, satu jantan satu betina, gelar nenek Bu’uk. yang jantan gelar Malim Duani balik Kota Gedang, mengambil nenek Sabunga, mengadakan anak orang empat. Itulah nenek Dipati Muda empat nenek. Satu nenek Cempo, dua nenek Senang, tiga nenek Sanatik, empat nenek Simat balik ka Tebat Ijuk, mengambil nenek Lahat. Adapun nenek Bu’uk itu beranak lima orang, empat orang betina satu orang jantan. Yang betina satu orang gelar nenek Ajun, dua nenek Jajo, tiga nenek Lahat, empat nenek Salih Indah, lima nenek Sidi. Itulah yang membawa badusun, lalu ka Kuta Lahat. Nenek Jajo dusun Dilir, nenek Lahat dusun Tengah, nenek Sidi dusun Mudik.

Adapun bapak nenek Seri Ma’alim itu nenek Sutan Baginda. Tentangan dari tanah Lakuk itu mudik letak Dipati Ahmad Raja Muda. Maka bertemulah dengan Baginda Raja Muda. Sebelah mudik dan yang di kiri bertemu dengan Dipati Muda Awang Malilo. Dan tanah beliau nenek Seri Ma’alim hingga sampai ke daratnya sepalajun mengambil sepalukah.

Adapun nenek Bulan mengadakan anak dua orang betina. Satu orang nenek Raja Muda Kuderat, satu orang nenek... nenek Raja Muda Cahaya Negeri. Adapun nenek Raja Muda Cahaya Negeri beranak betiga. Satu orang pergi hilir lalu ka Benek menurut akan laki beliau, dua orang tinggal mudik.

--------------

134. Tanduk bertulisan rencong

(1) samilah mujur haku menyurat pusaka hiyang ja……turun

(2) dari ninik sangginda junjung datang dari jawa hiyang laki ka

(3) duwa sapa galar bini nik sangginda junjung dayang bara

(4) nnay mangadakan hanak hurang hammpat baradik sapa

(5) panggagar hanak surang bagalar barammbun huwuk surang

(6) bagalar hayam kurung surang bagalar raja ganndin surang

(7) bagalar tuwan balawa hanak ninik sanggainda junjung

(8) diba’a datang di jawa niyak ku…u ? palimbang lapas

(9) di palimbang lalu ka palammbahhan hanta kanta pas dari palam

(10) mbahhan hanta kapas niyak kurinci muka tumbas ma ////

(11) mara kici barajalan halah pula lalu ka tanjung karaba ja

(12) tuh maka basubangan hurang sapa galar baga patih saluni

(13) hambung muka barajalan ninik sangginda junjung hana(k)

(14) baranak niyak ha’i kuta k…….

(15) situ halah basuwa dingan riya gagah muka barajalan ni……..

(16) sangginda junjung lalu ka hayiy hiyang

135. Tanduk bertulisan rencong

Sedikit saja yang masih dapat dibaca

(1) hini surat janji

(2) (di) pati payung nenggari

(3) dapati riya

(4) sabalah

(5) nanggari sabalah

(6) dapat(i)

136. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini hasan ninik kam sangginda junjung laki laki siyapa

(2) bininya hiya halah puti dayang baranay hiyalh mangadakan ha

(3) nak sangginda sati sangginda banatih(?) puti sabat dayang bara hanya hampat

(4) basudara dari harim kay jawur dari jawur kay ja…….

(5) watiba di jawa balakilah hanyang di sana hanya hurang hampat basudara

(6) hitu muka barahanak pula hanak hanya duwa laki laki du

(7) wa parampuan laki tuwan puti sabang hiyalah raja

(8) yit lakinya dayang haban hiyalah mengadakan bu

(9) jang palimbang puti mamut sadara gamut jadi panudan

(10) sudarah a hilah mangadakan hacik ragum sabuja ja

(11) wa puti ki….dayang sabut bini bujang palimbang

(12) puti k….hinduk bujang palimbang sada……mut hayu

(13) bujang palimbang raja buyut puti kabilat …mada huya

(14) puti hidar….hitu hiya mangadakan puti nara?

(15) n hacik jami…jadi pulu busudara laki bini hiya

(16) lah mangadakan tuwan baluwu hucuh ragam namanya di

(17) (pa)ti riyam galarnya hacik sunar namanya tinga

(18) n di kuta raya riya natah nama hanaknya hiyang ja

(19) ntan hadapun hiyang parapuan tuan puti laki

(20) nya tuwan bangan raja janang yang lalu ka batang hari kunta…..

(21) hapun paratama dipati hiyalah dipati riyam di

(22) ngan dipati lantu kunin hiyalah tiyang bingku

(23) k paratama baraja jannang paratama sanang paratama bara

(24) ja tuwan basar hanak raja di nagiri hiyalah

(25) raja batu paratama dipati riya riyam dingan

(26) dipati rantuy kunin da…tamiyay dipati ri

(27) ya riyam lalu ka sungay tutung sapa mannti di tami

(28) yay…ik girayam kurung di kuta kadundi sapa ma

(29) nnti di sungai tutung hiya halah riya n?adin ni

(30) nik hulihiya dipati yang tuwa surang bagalar raja gandun

(31) riya dipati diyam di tanah kampung

(32) tiba di situ jad(i) pulu raya dulat suka di

(33) pati barabuatlah ra…….gandun raya jadi

(34) ndingan riya dipatita ’ulah kapada pantak

(35) jajur di mudik kaya……limpang baringin

(36) dari hilir maku hagung dilir datu(k) caya

(37) dipati hitulah hurang yang barapantak di…….

(38) gandun

137. Buluh sebilah bertulisan rencong

berapa hutang sahupih limpah sapa’uh panjang nam.

138. Buluh serus bertulisan rencong

(1) hini pamayir pat…….

(2) cara patih panjang tangah s…..

(3) lih hini pamayir hi

(4) mam panjang tangah tiga bal

(5) ih hini pamayir di?pati

(6) yam maraja li…..kutang

(7) sapuluh cindang? panjang dua bal

(8) ah

(9) ……ba ‘apa malabay

(10) pula kini panjang tangah li

(11) ma balih

139. Buluh bertulisan rencong

(1) hini cahra hurang hadik baradik hini payir

(2) raja muda saku sapa ka’in hini pamayir malin mu

(3) mi kurang panjang nan dua kayu barapa mayir sapa…

(4) garang kurang sakayu ka’in barapa hutang huma di kapada hanak

(5) jantan kurang sita panjang sabulan hagi

(6) barapa hutang di himan hurang sita pangyang sabulan (ada lagi sedikit tapi tidak terbaca lagi)

140. Surat bertulisan Melayu pada kertas, (lihat gambar No. 65 dan 66)

Surat akan jadi ingatan Kiai Dipati Raja Muda (Pangeran?). Wakatibuhu Paduka Seri Sultan Muhammad Syah Johan Berdaulat Zille illahi fi’l’alam.

Diperbuat surat ini di Inderapura pada bulan Ramadan 23 sanah 12(4?)6 demikianlah supaya ma’lum segala tuwan2 yang melihat surat ini.

Fasal pada menyatakan patuturan dan pakaunan Yangdipertuan Inderapura dengan Kerinci. Bahwa pada awalnya adalah Yang dipertuan Berdarah Putih tetap/ di atas takhta Kerajaan pada negeri Jayapura ujung tanah Pagaruyung, serambi ‘alam Minangkabau, memerintahkan sekalian daerah Pesisir/ Barat. Pada suatu hari maka datanglah Datuk Permi Diwasa (?) dari Tapan hendak mengadap duli Yang dipertuan. Titah Yang dipertuan: “Hendaklah/ segera sia mari,”. Maka Datuk Permi Diwasa segera datang. Maka ditegur Yang dipertuan: “Apa khabar Datuk Permi Diwasa.” Sembah Permi Diwasa: “Patik/ bertemu dengan seorang manusia muara? utan sebelah Gunung Barisan ini, dia hendak mengadap duli Yang dipertuan. Adalah dia serta/ dengan patik ini, jika jadi……………………..panggil akan dia. Jika tidak patut pekerjaan patik itu, diharapkan Yang dipertuan empunya kelimpahan memberi ampun di atas batu kepala patik yang bebal ini, supaya segera patik nyehkan dia dari sini.”/ Titah Yang dipertuan: ”Panggil akan dia segera mari” Setelah itu maka orang itupun datang. Titah Yang dipertuan: ”Apa namamu dan dari/ mana kamu dantang?” Jawabnya: “Aku datang dari sebelah Gunung Barisan nama Kurinci, nama aku Raja Berkilat, dusanak aku Raja Bakawia.”/ Titah Yangdipertuan: ”Adakah negeri di sebelah Gunung Barisan ini?” Jawab Raja Berkilat:”Ada, Yang dipertuan.” Titah Yang dipertuan: ”Kalau begitu, marilah/ kita membuat sumpah setio supaya negeri kamu itu dengan negeri aku ini menjadi satu.” Jawab Raja Berkilat itu: “Tidak aku berani/ membuat sumpah setio dengan Yang dipertuan, karena aku ini suruhan orang. Adalah pertuanan aku, bergelar Raja Muda, pancarannya daripada tuan/ Perpatih S batang dari Minangkabau. Jika Yang dipertuan hendak bersumpah bersetiu, dengan beliau itulah” Maka Raja Berkilatpuan kembali/ ke Kerinci membawa khabar kepada Raja Muda. Maka berpatutanlah mufakat itu. Maka Raja Berkilatpuan merambah jalan yang semak, mengabung/ batang yang terlintang, merateh onang yang bejarahit dari Kerinci ke Dayapura, di istana Taluk Air Manis. Maka Yang dipertuan naik dari/ Japura, Raja Muda naik dari Kerinci, maka bertemulah di atas Bukit Peninjau Laut. Diperbuatlah balai panjang dua belas, yaitu/ dua belas hasta. Maka dipotonglah kerbau putih tengah dua, yaitu beranak dalam. . Dipertiga Dipertigalah kepeng yang sekepeng, diaru darah kerbau,/ dimaka dagingnya, nyawanya dipersembahkan. Kelu Gunung2 Yang dipertuan, kelu laut2 dupati, sedalam laut setinggi langit, nan tidak/ lapuk di ujan, nan tidak lakang di panas. Siapalah orang yang bersumpah? Raja Muda di Kerinci Tinggi, Dupati Rantau Telang di Kerinci/ Rendah, Siapalah yang mengarang sumpah setio? Ialah Pangeran Kebaru Di bukit, datang dari Jambi. Jadi empatlah orang yang bersumpah:/ Pertama Yangdipertuan Berdarah Putih, kedua Raja Muda, ketiga Dipati Rantau Telang, keempat Pangeran Kebaru Di bukit. Maka jadi/ lah tanah Kerinci tanah menang, yaitu tanah pertemuan raja/ antara Sultan Jambi dengan Sultan Inderapura, Jika mengadapa/ ia ke hilir jadilah beraja ke Jambi. Jika mengadap ia ke barat, ialah ke tanah Inderapura. Akan kepeng sekepeng dipertiga itu:/ sepertiganya ke pesisir balik bukit, sepertiganya ke Kubang Sungai Pagu, sepertiganya tinggal di Kerinci. Maka diguntinglah rambut/ Yang dipertuan Berdarah Putih, tinggal di Kerinci ganti batang tubuh Yang dipertuan. Dan keris malila mengaru karang setio/ yaitu Malila Panikam Batu, tatkala Yang dipertuan naik ke tanah daratan di Pulau Langka Puri, dari Gunung Gemala Rampah jadilah keris/ itu lantak tempat bergantung oleh Yang dipertuan, itupun tinggal di Kerinci akan ganti tulang belakang Yang dipertuan:/ sarungnya kembali ke Jaya-pura. Dan mangkuk tempat mengarang setio tinggal di Kerinci akan ganti mulut Yang dipertuan./ Akan Raja Berkilat itu, diberilah karunia akan dia jadi Pemangku Sukarami Hitam, karena tidak mengubah kata/ Raja Muda pertuanannya. Apalah pekerjaannya? Jalan semak dirambah, batang melintang dikabung. Jadi wa’adlah/ perjanjian itu sekiannya hendaklah dipagangkan dan diingatkan anak cucu kami.. Barang siapa mengubahkan/ dikutuk Allah dikutuk Rasulullah dan Kur'an tiga puluh juz, dikutuk karang setio, dimakan biso/ kawi, anak dikandung jadi batu padi ditanam lalang tumbuh.

/Kisah Yang dipertuan Sultan Permansyah tatkala di atas kerajaan adalah masa itu sudah pindah dari Taluk Air Manis/ kepada istana Muara Betung dan negeri Jayapura telah bertukar namanya Inderapura. Masa itu adalah seorang anak raja/dari Inderapura itu bernama Sultan Galumat. Kemudian dari pada kerajaannya telah dibuang oleh rapat menteri/ sebab tidak tertahan oleh isi negeri daripada sangat gagah dan perkasa Sultan Galumat itu di/ kira2kan orang tidak kurang di dalam empat lima hari seorang manusia mati dibunuhnya. Maka Baginda/ itu sampailah ke Kerinci pada sumah Dupati Raja Muda itu dan dipeliharanyalah seperti patut oleh Raja Muda/ itu. Dalam antara itu maka adalah Sultan Galumat berbuat taksir pula, jadi hamillah perempuan yang memelihara makannya. Kemudian maka dinikahnya, adalah sekira-kira sampar mad, maka lahirlah anak daripada perempan itu laki2 yang tiada berlainan dengan/ rupa bapanya, di belakang Sultan Galumat telah turun ke Palembang. Setelah sampai usia anak Sultan Galumat itu kira2 enam/ tahun, maka iapuan berdirilah menjadi raja Muda pula. Maka tersebut pula ihwal negeri Inderapura itu. Dengan takdir/ Allah ta’ala maka datanglah perang, jadi selisih di antara Yang dipertuan Sultan Permansyah dengan Kempani Walanda. Telah/ sampailah tiga tahuan berperang itu, maka Yang dipertuan Sultan Permansyah undurlah ke Batayan pada kampung yang empat/langgam, serta Yang dipertuan pun teringatlah akan sumpah setia yang diperbuat nenek moyang di atas Bukit Tinjau Laut./ Maka menyuruhlah Yang dipertuan ke Kerinci. Setelah itu maka turunlah Raja Muda itu duduk pada negeri Inderapura sembilan bulan sebelas hari pada tanah Batayan kampung yang/ empat langgam. Dengan takdir Allah ta’ala berhentilah peperangan itu dan amanlah negeri. Maka Yang dipertuan membaharu sumpah setio dengan Raja Muda/ itu pada hari Arba’ di atas Pulau Persumpahan, tatkala maniti di balakang buaya kumbang di kanan dimudiknya pohon telang kuning, dihilirnya/ kubangan batu berduri, didaratnya pasir genting Dusun Pasir di bawah nibung ditaku raja, supaya jadi kenyataanlah negeri Inderapura/ dangan Kerinci jadi satu. Akan Sengada tuha hulu balang itu, dibawalah serata bersumpah setio serata dikurnia memakai gelar Raja Simpang Bumi Berdarah/ Putih, sebab daripada sangat kasih Raja Muda itu, terlebih redlanya Yang dipertuan pun sangat kasih pula akan Sengada itu karena yakinnya/ memeliharakan anak Yang dipertuan Puteri Jilan serta diberilah kurnia sapucuk bedil, sebilah keris, suatu momongan serta kepeng tembaga/ kalung Puteri Jilan itu. Jadi kenyataan dia sangat berani akan jadi pagar parit Raja Muda. Dan tatkala itu bertambahlah gelar Raja Muda itu/ Baginda Raja Muda. Dengan itu dinyatakan asal-asal kedatangannya dari Inderapura turun dari Minangkabau. Yang dipertuan Sultan Permansyah dengan/ Baginda Raja Muda membaharui sumpah setio di atas Pulau Persumpahan pada hari Arba’ dua belas hari bulan Zulhijjah sanah 1022 (?) wallahu a’lam.

141. Surat bertulisan Melayu. (lihat gambar No. 63)

Bunyinya:

‘Alamat surat. Datang(?) mendapatkan kerapatan (?)dipati tiga menti yang berenam yang pegang perintah negeri Kamatan darussalam.

…………………………al Sultan Muhammad Syah Johan berdaulat Zillullahi fi-l ‘alam.

…………………………………………………Yang dipertuan Inderapura Sultan Muhammad…………Syah…………………..…………….yang disampaikan…………………………datang mendapatkan saudara kami……………..dipati tiga menteri berenam yang pegang perintah pada negeri/ Karamantan darussalam.

Waba’dahu kemudian daripada itu ma’lum (?) kiranya saudara kami………..adalah hamba? memilangkan? tentangan daripada ihwal Pemangku Sukarami/……………….adapun pada zaman berzaman turut menurut daripada nenek moyang kita belum pernah tinggal/………….sekarang dengan takdir Allah ta’ala telah dipertinggalkan Baginda Raja Muda itu oleh Pemangku Sukarami melainkan/………………………kedua pihaknya di hadapan hamba di tanah Inderapura. Pemangku Sukarami itu lapaslah sekali 2 daripada Baginda Raja Muda/……………….surat panggil terletaklah pada tanah Karamantan pada Baginda Raja Muda itu. Demikianlah takdir Allah ta’ala sudah jadi perkara/;…………………di atas kertas ini jadi tanda keterangan oleh…………/…………….Raja Muda Tuha inilah ditukar gelar Raja Pangeran dengan dibacakan fatihah tatkala mematikan kerbau seekur/ berwatas(?) di tanah Inderapura di hadapan rapat dipati empat selapan helai ka’in serta hendaklah saudara kami mengeluarkan (?)/………….itu supaya mereka itu besar kecil maingat dan mengela dia serta memberi hormat akan dia dengan sepatutnya (?) Diperbuat surat pada dua puluh hari bulan Ramadan sanah 1246.

142. Surat bertulisan Melayu. (lihat gambar No. 64)

Bunyinya menurut salinan guru Abdulhamid:

guru Abdul Hamid:

Kaulu lhakku

Inna Ilaha ‘ala yakhlifu ‘ilmi ‘ad

Bab Sultan dalam negeri Jambi bernama Seri Kadli anak Yang dipertuan di Pagaruyung adanya. Itulah mula2 jadi raja dalam negeri itu, melimpah ke hulu Jambi adanya.

Bab Sultan dalam negeri Palembang yang bernama Baginda Tuan anak Yang dipertuan di Pagaruyung jua adanya, saudara Baginda Rabi-Sammat.

Bab Sultan dalam negeri Pariaman yang bernama Sultan Maharaja Dewa, ini anak Yang dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula2 jadi raja pada negeri itu melimpah ke Tiku dan ke Utarah.

Bab Sultan dalam negeri Inderapura yang bernama Sultan Muhammad Syah anak Yangdipertuan Pagaruyung jua adanya. Itulah mula2 jadi raja di negeri Inderapura melimpah ke Muko-muko.

Bab Sultan dalam negeri Johor yang bernama Baginda Rabi anak Yang dipertuan di Pagaruyung jua adanya. Itulah mula2 jadi raja di negeri Johor melimpah ke Langkat dan Bugis adanya.

Bab Sultan dalam negeri Sungai Pagu yang bergombak putih anak Yang dipertuan negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula2 jadi raja Sungai Pagu. Ini bab Sultan dalam negeri Bantam yang bernama Sultan Majubatu anak Yang dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah yang mula2 jadi raja di negeri Bantam.

Bab Sultan dalam negeri Aceh Kekara ‘Alam anak Yang dipertuan di Pagaruyung jua adanya. Inilah yang mula2 menjadi raja Aceh melimpah…………..ke Meulabuh adanya.

Ialah negeri Pagaruyung darul-‘aman lagi punya perintah dalam ‘Alam Minangkabau lagi melakukan amru bil ma’ruf wanahyu ‘amilmunkar, barang disampaikan Allah ‘azza wajalla apalah kiranya datang kepada wajah ilal ‘i ‘la, ialah segala orang gedang kami dalam daerah negeri Kerinci. Seperti larangan Allah subhanahu wata’ala sabung dengan minum tuak dan arak, hendaklah dihentikan adanya. Kemudian daripada itu akan titah kami kepada kerapatan segala penghulu adanya: seperti menyembah berhala, dan menghukum dengan tiada sebenarnya, seperti bernyanyi dengan taruh hendaklah pula adanya. Karena itulah larangan besar kepada Allah ‘azza wajalla. Sekarang mufakat teguh2 segala orang besar kami seperti memakan buntang kerbau mati tiada bersembelihan jangan dimakan. Itulah nejis yang terlebih haram seboleh-boleh kehendak kami adanya. Dahulu Allah, kemudian Muhammad, jangan syak pada kata ini.

Alhamdulillahi (puji2an ‘Arab). Seperti firman Allah ta’ala dalam Kuran (55:1-4) al-Ramani ‘allama l-Kur’āna khālaka l-‘insāna ‘allamahu l-baiyāna l-shamsu walkamaru bihusbānin Maka diturunkan Allah ta’ala raja ialah belum turun ke dunia lagi di awang ginawang. Maka firman Allah ta’ala (51:56) khalaktu l-jinna wal ‘insa. Maka dijadikan Allah ta’ala jin dan manusia, maka diturunkan Allah ta’ala seekor burung lagi pandai berkata2; pada masa itu mencari tanah tanah daratan ialah yang bernama Pulau Langkat Puri antara Palembang dengan Jambi. Seorang bernama Simaharajo Alif, seorang bernama Simaharajo Dipang, seorang bernama Simaharajo Dirajo. ialah anak cucu raja Iskandar Zulkarnami Khalifati illahi fil’alam Johan berdaulat ba’na yati llah(?) sallamahu ‘ala ddawam dibarakati Saidina Muhammad………..ya rabbal ‘alamin. Maka bertiuplah angin nafas arrahman dari pihak tanam-tanaman daripada surga janatu-lfirdaus. Maka terkibarlah bau yang harum nur zat yang asali, terbukalah samar pohon kalbi yang hakiki terlebihlah daripada cahaya bulan dan matahari ialah………….mangkota yang dikurniakan Tuhan daripada dalam surga cahaya sepenuh ’alam. Ialah Sultan yang menaruh Pagarruyung darul ‘aman, ialah bulan yang menaruh kayu kamah, dibahagi tiga dengan Raja Rum, dengan Raja Cina, ialah Sultan yang menaruh mas jatah jati patah dalak pandagangnya, ialah Sultan yang menaruh tenun sengsat kala lakang sekali setahun yang berambai-rambaikan mutiara (?) bertatahkan ratna mutu manikam, ialah sultan yang menaruh curik cumadang giri sumbing seratus sembilan puluh pemancung seketimuna, ialah sultan yang menaruh paduka cati, ialah sultan yang menaruh mungmung jajatan buninya dari kanan bunyi orang menaikan sembah, dari kiri bunyi orang memohonkan titah, ialah sultan yang menaruhkan keris pijaran gidang, ialah sultan yang menaruh kerbau benua sati, ialah sultan yang menaruh ayam biring sangka nani, ialah sultan yang menaruh kuda sengberani, ialah sultan yang menaruh gunung berapi sendirinya, ialah sultan yang menaruh laut tawar sehari pelayaran, ialah sultan yang menaruh perindu tempat segala burung lekar mata, ialah sultan yang menaruh bunga seri menceri, ialah sultan yang menaruh bunga cempaka kembang biru, ialah sultan yang menaruh tiang balai teras jelatang, ialah sultan yang menaruh bukit kembak lantai batu, ialah sultan yang menaruh gunung besi tempat raja mi’raj ke gunung berapi, ialah sultan yang menaruh lapik daun ilalang, ialah sultan yang menaruh sungai mas airnya bunga, ialah sultan yang menaruh lenggundi hitam, ialah sultan yang menaruh samar kantang amin ya rabba-l ‘alamin. Itulah kebesaran dan kemuliaan turun temurun kepada anak cucunya sekarang kini ada jua.

‘Alamat surat titah daulat Yang dipertuan setia minal wajhi al’aliyulkarim, ialah anak cucu di dalam daerah alam Kerinci adanya. Amma ba’du, adapun kemudian daripada itu akan keadaan titah kami, ialah hendak memberi kurnia izin yang mutalak dunia akhirat adanya seperti katanya wakil kami Haji Abdulgani yang bebetulan syara ‘ hendaklah di ‘amalkan dengan kerapatan segala orang besar2 kami laki2 dengan perempuan semuanya. Syahadan sekali lagi titah kami kepada segala kerapatan penghulu yang punya perintah dalam daerah negeri Kerinci, hendaklah mufakat baik2 semuanya, seperti me’amalkan ‘amal kebajikan seperti mengasih sekalian ra’yat isi negeri segala laki2 dan perempuan seperti sembahyang lima waktu hendaklah dikerjakan ber-sama2. Itulah ‘amal yang terlebih ‘afdal pada Tuhan ‘azza wajalla, dahulu Allah kemudian Muhammad jangan syak segala anak cucu kami serta kerapatan segala penghulu pada surat titah kami ini. Hubaya2 hendaklah dipegang teguh2 karena kamu sudahlah membuangkan ‘adat yang tiada berbetulan dengan kitabullah seperti ‘adat kamu sekarang, ialah mengasih sekalian ra’yat semunya seperti beramal memuji Allah subhanahu wata’ala.

Jikalau ada mudah-mudahan Allah ‘azza wajalla dikurniakan Tuhan rezeki yang tiada berkeputusan adanya. Jikalau tiada percaya orang besar2 kamu pada surat titah kami tiadalah kami reda dunia akhirat. Kami pulangkan kepada sumpah setia bisa kawi ninik muyang yang sudah marhum adanya. Intaha Ikalamu bilkhairi wal ayyam.

Alkisah kasira kaulana kepada segala anak cucu kami serta kerapatan segala orang besar2 kami serta ulama dan pukaha serta imam dan khatib seperti sembahyang lima waktu jangan ditinggalkan, demikian pula sembahyang Jum’at. Sekarang hendaklah dikerjakan sama2 laki2 dan perempuan seperti ‘idah dan thalak hendaklah dipelihara baik2. Seperti arta yang punya milik nisabnya serta emas dan perak, beras padi hendaklah dikeluarkan kepada fakir dan miskin, itulah hutang kita kepada Allah subhanahu yang terlebih berat adanya.

143. Buku kecil bertulisan Melayu, berisi tembo.

Satu halaman saja digambar, itupun kurang terang. Lihat gambar No. 62. Salinan buku itu (diperbuat oleh Gr. Abdul Hamid).

Bismillahirrahmanirrahim

Bab inilah fasal pada menyatakan turun nenek Indar Bayang, turun dari negeri Koto Batu bapagaruyung, ia hendak menjalang luak Kunci (maksudnya: Kincai = Kerinci) Sungai Kunci, maka didaki gunung Senggalang, lepas dari gunong itu didaki pula gunung Berapi, lepas dari gunung itu didaki pula gunung Saga, tetapat di Pariang Padang Panjang. Maka dia tempuh Pariang Padang Panjang, maka dia ruang rimba yang dalam, dia turun pematang panjang, tetapat di rojung tanjung babunga mas, dia hendak naki pula gunung Jelatang, maka dia daki gunung Jelatang, berapa lama, dua kali tujuh hari, maka sampailah di puncak gunung Jelatang, maka bertemu bidadari, turun datang langit yang ketujuh. Muka dia bawa balik kerujung tanjung babunga mas maka nikah nenek Indar Bayang dengan bidadari, maka bergelar Dayang Seti Penghulu ‘Alam. Maka beranak empat orang, pertama dayang Seti Malin ‘Alam, dua Bujang Pariang, tiga Bujang Hiang, empat Seteri Mato, yaitu Bujang Hiang balik ke batang Bunga, bertempat di tanah abang, Bujang Pariang di Iyang, Seteri Mato. Dayang Seti Malin ‘Alam beranak lima orang. Pertama laki2 bernama Malin Dima, perempuan empat orang, pertama Sejatah, dua Dayang Ruani, tiga Dayang Indah, empat Dayang Ramayang, maka jadi lima orang dengan Malin Dima. Dayang Ruani balik keantau maju ialah itu nenek Pangeran di Jambi. Dayang Ramayang balik ke Kuta Tebat. Dayang Indah Muka beranak lima orang, pertama Dipati Batu Hampar, dua Dayang Mendayu, tiga Dayang Bunga ‘Alam, empat Dayang Padang, lima Dayang Marani. Dayang Mendayu balik ke gunung Urai, itulah nenek Dipati Mendaro Langkat itu adanya. Kemudian hamillah Sejatah dengan ditakdirkan Allah ta’ala, maka hamillah Sejatah, jadi hendak dibunuh oleh Depati Hampar. Jadi berkatalah anak Sejatah dalam kalbu ibunya: Jangan dibunuh Sejatah. Kemudian maka lahirlah anaknya Sejatah itu. Maka kemudian bernama Sejatah rupa besusu tung-tunggang, kemudian maka bernama Dipati Iang Tunggang, ialah itu anak nenek Indar Jati adanya. Kemudian maka turun pula nenek Siak Raja ke ‘alam Kerinci, dia menurut mamak dia nenek Indar Bayang, turun dari negeri Kuto Batu Bapagaruyung. Adapun nenek Siak Raja anak Datuk Mahatamat dengan Puti Bunga Putih adanya. Maka turun nenek Siak Raja, dua nenek Raja Bujang, tiga German Besi, empat Ki Mingin Gedang hidung. Raja Bujang jadi hulubalang dia, German Besi dua dengan Kamingin Gedang Hidung jadi orang perintahan dia. Jadi maka dia tempuh pula Pariang Padang Panjang, maka dia ruang rimba yang dalam, maka dia turun pematang panjang, maka tetapat pula dirujung tanjung bunga mas. Maka bertemu dengan mamak dia nenek Indar Bayang dirujung tanjung babunga mas. Jadi dia hendak naki pula Gunung Jelatang, nenek Siak Raja, maka dia daki gunung Jelatang, maka sampai ke puncak gunung itu, maka dia dapat batang langgiang segedang gendang, maka dia bawa balik kerujung tanjung babunga mas, maka dia jadi akan gendang, maka bergelar Kuta Jelatang. Kemudian maka nikah nenek Siak Raja dengan nenek Dayang Bunga Alang, kemudian maka disuruh dinenek Indar Bayang dia balik ke Tanjung Banio Kemantang Penawar Tinggi. Jadi maka bersiaplah nenek Siak Raja, maka baliklah nenek Siak Raja serta dengan perempuan dia, serta dengan ra’yat dia tiga orang, empat dengan dia, lima dengan perempuan dia. Kemudian maka dia mudik akan batang Sangke, dia turun pula Pematang Panjang, maka tetapat di Tanjung Banto Kemantang Penawar Tinggi itulah adanya. Kemudian maka beranak nenek Siak Raja empat orang lima dengan Raja Bujang. Pertama Raja Bujang, kedua dengan Raja Genti, tiga Patih Nyadi, empat Sungai Teman. Lima Seri Bunga Padi. Raja Bujang balik ke Kuta Rawang, nikah dengan nenek Salih Pingat, muka dapat anak tiga orang; pertama nenek Baco, dua nenek Tiku, tiga nenek Bulan. Nenek Tiku, nenek Bulan balik mudik Kemantan Penawar Tinggi. Nenek Baco tinggal di kuta Rawang Kampung Dalam. Nenek Rajo Genti dengan Patih Nyadi balik ke dusun Tinggi. Nenek Sungai Teman tunggu dusun Tanjung Melako Kecik. Nenek Seri Bunga Padi balik ke Sungai Tutung dusun bertangga manik, nikah dengan nenek Ji. Adapun nenek Ji itu datang Tamiai. Adapun nenek Raja Genti beranak tiga orang, pertama nenek Madang, dua nenek Pingat, nenek Dipati Kemulo Rajo. Adapun nenek Dipati Raja Palimo nenek Dipati Talu Bumi. Adapun nenek Patih Nyadi beranak empat orang: pertama nenek Cempu, dua nenek Santi, tiga nenek Senang, empat nenek Simat. Nenek Simat balik ke Tebat Ijuk itulah adanya.

Bab ini pada menyatalan turun nenek Salih Kuning Indah Ny Nyato dua beranak dengan Rio Lamenang turun datang negeri Kuto Batu Bapagaruyung. Dia hendak mengadapkan tombak nenek Siak Raja. Lah tinggal di negeri dia turun ke ‘Alam Kerinci. Nenek Salih Kuning Indah Nyato berapa dia serempak turun; pertama Rio Lamenang, dua berinduk dengan Salih Kuning Indah Nyato, tiga dengan Intan Pemato, empat Lintang Pemato, lima Mangkudun Sati. Rio Lamenang membawa tombak turun datang negeri Kuto Batu Bapagaruyung, maka dia tempuh Pariang Padang Panjang, diruan rimba yang dalam, dia turun Pematang Panjang, maka tetepat Kuto Jelatang, maka dia tanyo akan pada nenek Indar Bayang, hapa kata nenek Salih Kuning Indah Nyato, di mana dia nusanak aku nama Siak Raja, aku hendak mengadapkan akan tombak kepada dia. Apa kata nenek Indar Layang, Siak Raja lah pulang ke Tanjung Banio, Rio Lamenang balik ke Pangkalan Jambu. Intan Pemato balik ke Koto Pandan, ialah nenek Siak Langis. Lintang Pemato balik ke koto Baringin, Mangkudun Sati balik ke Kuto Limau Sering itulah adanya.

Kemudian maka turun pula nenek Datuk Temenggungan du dengan nenek Perpatih Sebatang datang negeri Kuto Batu Bapagaruyung ke ‘Alam Kerinci. Maka dia tempuh Pariang Padang Panjang, maka diruan rimba yang dalam, maka diturun pematang panjang, maka tetapat Batang Sangke, maka dijejak Batang Sangke dengan masgul, maka bernamalah Batang Hiang. Jadi Pariang Padang Panjang negeri yang diturun ke ‘Alam Kerinci. Maka dia hendak menghukumkan menga ‘adatkan ‘Alam Kerinci. Manalah hukum dia nenek Perpatih Sebatang. Salah pauk dipampas, salah bunuh dibangun, babini ngulak dengan jantan bayar sako mahar, kok ngulak dengan perempuan tertulak purbakala. Undang2 balik ke Minangkabau, teliti balik ke Jambi. Apalah tinggal hendak dipati empat, emas yang seemas tinggal hendak dipati empat. Adapun jadi pake emas yang samas, kusut2 diusainya, silang2 bapatut, keruh2 bejernih, sarang2 bebagih, rangkang2 besusun, lapuk2 dibarui, kuman disesah. Kok lah terjun dipernaik, jikalau salah baliat, jikalau benar bajingok. Itulah yang dikatakan emas yang seamas. Kemudian maka hilir nenek Perpatih Sebatang pake Jambi hendak menyancar pantak, maka bertemulah dengan Pangeran Temenggung, maka nenek Perpatih Sebatang menyancar pantak, maka dia bawalah pantak yang selapan belas, didilir sejak ditepat pulau tiung, dimudik sejak digading terentak gunung berapi. Maka naiklah Pangeran Temenggung hendak mengukur akan gabung tanah. Maka dia bawa tali empat belas tukal, muwa kain panjang selapan. Didilir jak tetepat pulau tiung, dimudik jak gunung berapi gading terentak. Dapatlah tanah empat belas gabung di ‘Alam Kerinci, terentak. Dapatlah tanah empat belas gabung di ‘Alam Kerinci, bernama dipati empat delapan helai kain itulah adanya.

Bab ini fasal daripada menyatakan nenek Seteri Mato hendak menurut Bujang Hiang ke Batang Bungo, maka dilepaslah kancil: hai, kancil, pergi tengok Bujang Hiang di Batang Bungo. Maka berjalanlah kancil. Tiba di Batang Bunga, Bujang Hiang lagi menarah, maka duduk kancil dari belakang. Jadi terpancung beliung. Maka dilihat di Bujang Hiang, kik, kancil sudah mati. Jadi diambillah tanduk kancil itu, maka ditaruh. Kemudian tiba pula Seteri Mato nurut kancil, didapatlah kancil sudah mati. Maka disuruh Bujang Hiang balik ke Kerinci, dia tidak mau. Maka baliklah Seteri Mato, maka dia bawa tanduk kancil. Maka baliklah Seteri Mato tiba di Bukit jalan ke Tebo. Maka bertemu dengan patih tujuh, jadi dia mau tanduk kancil, jadi dapat dibawa patih tujuh. Seteri Mato tinggal pendung. Tanduk kancil dibawa dipati tujuh. Kemudian maka adalah nenek Sungai Temam tahu, jadi dia ambil tanduk kancil adanya.

Inilah fasal menyatakan perjalanan nenek Sungai Tenang. Dia hendak menghadap ke tanah Jambi. Maka tiba Sungai Tenang. Dia membawa tanduk kancil melalui jalan Serampeh Sungai Tenang, maka bermalam di Sungai Tenang. Maka dilibelah tanduk kancil dengan tanduk kijang berjipang tujuh. Tanduk kancil tinggal di Sungai Tenang, tanduk kijang berjipang tujuh dibawa berjalan ke Jambi. Maka didaki bukit Kanujo, turun di bukit Kanujo tetepat di Batang Surulangun. Maka dia bena cerapung, sudah cerapung, maka dia ilirkan Batang Surulangun, maka tetepat di Batang Hari. Diilirkan pula Batang Hari, maka tetepat ketepian Rajo, maka bertemu dengan orang tuo seorang dari tepian rajo itu. Maka berkata nenek Sungai Tenang, apalah kata dia. Hai, kepada orang tuo, hai orang tuo, mintak tanyo akan kepada rajo, ada orang Kerinci seorang, hendak numpang bermalam ke rumah raja, ada akan bulih, ada akan tidak, jikalau nulih katakan bulih, jikalau tidak katakan tidak.

Maka berjalanlah orang tua itu, maka sampailah ke rumah raja itu, maka berkatalah orang tua itu, apalah kata dia. Hai, rajo, ada orang Kerinci seorang di tepian. Dia hendak numpang bermalam ke rumah raja, adakah boleh orang bermalam, adakah tidak? Maka berkatalah raja itu kepada orang tua itu: apalah kata raja. Di mana boleh orang Kerinci hendak bermalam, tidak boleh, tidak ajin ndak kolo2 orang Kerinci turun ke Jambi, melainkan orang Jambi naik ke ‘Alam Kerinci. Tidak bulih katakan kepada orang Kerinci. Tidak bulih orang Kerinci hendak bermalam. Maka berbalik pula orang tua itu ke tapian. Maka berkata pula orang tua itu kepada nenek Sungai Tenang; hai, orang Kerinci, tidak bulih kata rajo. Jadi maka tepekur dia dari tepian raja itu, dia menanti waktu magrib, dapat waktu magrib maka banglah nenek Sungai Tenang. Bunyi2 satu kali merato di bumi, satu kali di awang2, satu kali sampai ke langit yang ketujuh, dia bang di tepian. Maka berkata raja itu kepada seorang orang tua; siapa yang bang itu, bunyi dari tepian? Kata orang tua ialah itu orang Kerinci. Apalah kata raja kepada orang tua; hai orang tua kata rajo, orang tua pergi jeput orang Kerinci, bawa ke rumah. Maka berjalanlah orang tua ngusi orang Kerinci. Apalah kata orang tua; hai orang Kerinci, kata orang tua, hamba disuruh dirajo membawa orang Kerinci naik ke rumah rajo. Maka berjalanlah orang Kerinci ber-sama2 dengan orang tua naik ke rumah rajo itu. Maka ditepat rumah rajo itu, maka terpekurlah di rumah raja, yaitu maka berkatalah raja kepada orang Kerinci. Apa kata raja: Apa sebab orang Kerinci ta’ ajin tak kala2 turun ke Jambi. Maka berkatalah nenek Sungai Tenang kepada raja: sebab hamba turun ke Jambi hamba hendak menedu pusaka, hendaklah barimpun raja yang betigo: Pertama Pangeran Pendek, kedua Pangeran Buwih Sawi, ketiga Pangeran Gadis. Pangeran Pendek ngadakan kelambu, payung satu kaki. Pangeran Buwih Sawi ngadakan lapik utan, Pangeran Gadis ngadakan piagam. Yaitu maka bergelar nenek Sungai Tenang gelar Dipati Sangkar Bulan Nyalo Bumi, ia pengeran yang bertiga, tanduk kijang tinggal di Jambi, jadi akan tando pangeran naik ke ‘Alam Kerinci. Jikalau tidak dibawa tanduk kijang apabila Pangeran hendak naik ke ‘Alam Kerinci, yaitu bukan Pangeran. Yaitu maka pulang nenek Dipati Sangkar Bulan Nyalo Bumi naik ke Kerinci jadi Rajo Mudo dengan Dipati Sangkar Bulan orang bedua jadi seorang.

Fasal daripada nenek Dipati Sangkar Bulan nikah dengan nenek Ramayan di kuta Tebat, maka beranak tiga orang, pertama Dayang Padang, kedua nenek……………tiga Patih Agung Semung. Dayang Padang balik ke Kuto Padang, nenek Rio ialah nenek Dipati Setuwung. Nenek Dipati Semum balik mudik. Mati/ Dayang Ramayan, maka balik nenek Dipati Sangkar Bulan ke dusun Tanjung. Kemudian nikah nenek Dipati Sangkar Bulan dengan Dayang Payang Malia ‘Alam orang Kuto Kepayang, maka dia bawa balik ke dusun Tanjung, maka beranak orang lima. Pertama Mit Dingin, dua Salih Kuning Lipat Kain, tiga Salih Kuning Nyato ‘Alam, empat Salih Kuning Kunci ‘Alam, lima Salih Kuning Bunga Padi. Mih Dingin balik ke dusun Sekandung nikah dengan Mayang; Salih Kuning Nyato ‘Alam nikah dengan Pati Muda Kunci. (Kincai?) Salih Kuning Kunci ‘Alam nikah dengan nenek Malin Kiwai. Salih Kuning Lipat Kain nikah dengan Dipati Agung Semum.

Inilah fasal pada menyatakan Patih Agung Semum Panjang Rambut, yaitu tiga beradik, pertama Bujang Bentang, dua Ampar Besi, tiga Penghulu Bisa. Nenek Penghulu Bisa jadi Nenek Penghulu Bisa jadi imo putih. Adapun Bujang Bentang berempat di Pengasi, di atas lubuk kenung. Nenek Hampar Besi ialah itu nenek Pati Agung Semum Panjang Rambut. Tatkala masa itu nenek Sipati Setuweo dia didenda raja, sebab dia mengatakan tengkurak pandai berkata dalam kubur, jadi tedenda beliau itu dengan mas selesung pesuk, selengan baju panjang, seruas telang rimbo sekuning lembio. Nempuhlah nenek Hampar Besi, maka dia bawa orang ke dalam negeri, maka dia suruh menalak kerbau jantan, maka dia pehit akan tanduknya, maknya badu, maka dia sekekeslah kerbau itu, jadi kelikinya gelang eamas, jadi talinya candek, awaknya dipalut dengan lembenak, ekornya dikembang dengan suto, muka diberi berami-rami dengan gento bergiring jadi gentinya baju, tuak bakebuk, manis babuluh, nasi baambung, gulai babakung, pinang batanduk, sirih badagang, kalapa beratali, ketutu tigo gayo, ketitir panjang ranto, puyuh panjang dengung, ayam sibar ekor, maka diiritlah kerbau itu serta bunyi2-an maka diperhadapkan persembah kepada Pangeran. Tatkala masa itu maka bergelar Patih Agung Semum, balipuh di bawah daguk raja. Tatkala masa itu bergelar Dipati Setuwu, sebab tauwo matanya menangis. Maka Patih Agung Semum balik mudik, Patih Setuwu tinggal di Kuto Tebat. Pati Agung Semum balik dusun Tanjung Melako Kecik, maka nikah dengan nenek Salih Kuning anak nenek Dipati Sangkar Bulan Nyalo Bumi. Nenek Salih Nyato ‘Alam nikah dengan nenek Patih Mudo Kunci. Nenek Salih Kunci ‘Alam nikah dengan nenek Malin Kiwi. Adapun nenek Dipati Agung Semum beranak dua orang, pertama nenek Agung Semum Awal Malilo, dua Patih Basemun Panjang Rambut. Adapun Patih Agung Semum Awal Malilo balik keluak Batu Asah. Patih Basemun Panjang Rambut bertempat di tengah negeri dusun Tanjung Melako Kecik itulah adanya.

Fasal ini pada menyatakan nenek Mayang pangkal dia datang pulau Tengah, balik Kemantan Penawar Tinggi. Tiba Kemantan nikah dengan Mas Dingin, maka dia bawa balik dusun Sekandung, kemudian nenek Mayang hendak menjalang utang tanah, maka berjejak dari dusun Sekandung, datang dari dusun Sekandung lalu ke Medang Burung. Lepas di Medan Burung lalu ke Balam Pendek, lepas di Balam Pendek lalu pula ke Titin Teras, lepas di Titin Teras lalu pula ke Sungai Tutung. Maka dimudikkan pula itu, lalu pula ke Kuto Jelmu Salang ketapan belantak besi, lepas di salang ketapan belantak besi dikelembahkan pula itu impah ke sungai Paku, maro air burung terung mati. Lepas di Sungai Paku lalu pula ke tanah Lekuk Darat Kubang. Lepas di tanah Lekuk, lalu pula ke Bintung begunting di ilir Tebat Ijuk, maka bertemu dengan Awal Malilo di Bintung Gunting, itulah akan jadi pantak dengan Awal Malilo. Lepas di Bintung Begunting dimudikkan pula Batang Malao, bertemu pula dengan Rio Caya Kakasigi, antara Kuto Mjidin dengan Kuto Baru Semurup. Maka dikedaratkan pula itu, lalu pula ke bukit tapis, tiba dia di bukit tapis dia ilirkan pula itu ke Sungai Delas. Maka bertemu pula dengan nenek Siak Rajo di Sungai Delas. Maka dia usung utang tanah, maka dia sukat bagi yang berempat, hingga sungai Delas mudik, itulah bagi yang berempat. Lepas dari itu tetap Patih ‘Adil Bicara dua dengan Menang Bumi tiga dengan Patih Basemun itulah adanya. Nenek Mayang dinikah dinenek Siak Rajo dengan Mas Dingin anak nenek Dipati Sangkar Bulan. Maka dia bawa balik ke dusun sekandung. Kemudian maka mudik nenek Dayang datang Pulau Tengah dia hendak menurut anak dia nenek Mayang, lah dahulu ke Kemantang, didapat alah sudah nikah, alah berutang betanah di Kemantang, alah beranak pula dia di situ di Kemantang. Anak dia maka bergelar Dara Mantan, maka nikah pula Dara Mantan dengan Awal Malilo, maka beranak lima orang; pertama Makimpang, dua Temenggung gelar Menti Agung, tiga Lilo Mangin, empat Seri Malin Bilal. Datuk Makimpang balik ke Kemantan, nikah dengan anak Patih ‘Adil Bicara, maka jadi nenek Hitam. Kemudian amaka mufakat nenek Siak Ajo sama2 Mayang fasal daripada utang tanah. Maka disukatlah bagi yang berempat, jak di Sungai Delar mudik, itulah bagi yang berempat: Pertama Menti Agung, dua Datuk Orang Kayo Tengah, tiga Rio Pengagung, empat Rio Bigo, ialah itu dikatakan orang yang berempat, itulah baginya. Lepas dari itu tanah Patih ‘Adil Rio Menang Bumi Ajo Lamayang, tiga Patih Agusemun.

Fasal utang tanah jikalau di bangku orang, maka bedapati di Sungai Delas, maka bertemu dengan Patih ‘Adil Bicara, dua Rio Menang Bumi, tigo Rajo Namiang dan menentukan pertemu utang tanah. Maka berkacaulah karang setianya. Dan jika dibelah dibakung orang yang didilir Rio Menang Bumi menukung penukung pantak. Patih ‘Adil Bicara teleka dukung, jikalau siring yang di darat dibangkung orang Patih ‘Adil Bicara menukung pantak. Rio Menang Bumi dengan Raja Nama yang teleka dukung sama2 bersirih sama2 bepinang, itulah buatan Siak Rajo sama2 dengan Mayang, tidak boleh diubahkan sebablah sudah dengan karang setianya.

Inilah hazarat hadiah kitab dia punya tulisan Imam Kari Ma’umin di kampungnya mukim dua belas dalam negeri dusun Air Angat. Sekarang anak betina kita tiga lurah, menteri yang berenam pertemu raja dengan kadli di rumah gedang tiga lurah menteri yang berenam, mempertemukan akan menghukum ‘adat itu dengan hukum kitab Allah. Dibuat tembo gedang Siak Rajo di sinilah Rajo dengan kadli, berapatupkan hukum ‘adat dengan hukum kitab Allah yang se-benar2nya itulah adanya.

Adapun yang bersalahan pada ‘adat itu dua belas perkaranya, melainkan kembali juga kepada menterinya dan serta raja menghukumkan yang sebenarnya. Tetapi jika tampak tandonya dan apabila tidak ditimbangnya matilah hukumnya. Dan lagi seperti kata Kur'an: Inni jai’lun fil’ardi khalifatan, artinya, maka aku pedirikan raja di atas dunia ini, mengerjakan suruh menghentikan tegah, dan menghukumkan yang se-benar2nya. Dan lagi seperti hadis Nabi:Wama lam yahkumu bima ‘anzala llah fa’ulaika humu lkafirun, barang siapa menghukum akan tidak se-benar2 hukum maka yaitu kafir. Bermula cencang itu dua perkara: pertama cencang besi tidak meluka, dan dua cencang besi meluka. Adapun cencang jari nan empat perkara: pertama-tama bantal dan kedua bantas ketiga ramuk, keempat telelah. Adapun bantal tampak kulitnya yang kena palu daripada yang tidak kena. Adapun bantas ruang bantas kulit yang kena palu daripada yang tidak kena. Adapun yang telelah berdarah di dalam kulit yang kena palu, dipampas lima kupang. Dan adapun rupa balu bantal bantas itu setengah tiga emas, dan apabila lebih daripada lima emas, kemudian daripada itu samu maka sepuluh emas.

Bermula rupa cencang besi sepuluh perkara. Adapun yang pertama-tama carik kulit dan kedua merah kulit dan ketiga pindah darah daripada kulit daripada yang luka, dan yang keempat masuk pada setengah daing, yang kelima lalu ketulang-patah2 dan keenam putus2 tulang, ketujuh belah2 tulang dan kedelapan memecahkan tulang dan berpindah dari pada tempatnya, kesimbilan lalu ketulang itu memusah namanya dan pampas setahil sepaho hukumnya.

Bermula rupa bunuh itu tiga perkara: per-tama2 dipalunya dengan besi yang tajam, dan kedua tidak tajam dan ketiga dibunuh dengan yang membunuh. Dan lagi seperti kata hadis Nabi: Wala tukadiru tukaddimu kitabih. Bermula takdir itu tidak dapat diketahuikan, melainkan Allah ta’ala yang mengetahuinya. Dan apabila tapalu dimanusia yang tidak disengajanya demikian juga hukumnya.

Dan bermula samun saka itu tiga perkaranya: per-tama2 samun nyawa dan kedua samun harata dan ketiga samun suri.

Inilah suatu fasal pada menyatakan hadiah nyawa laki2 seratus empat puluh dua tahil delapan emas. Adapun hadiah nyawa perempuan itu dua ratus dua puluh dua belas tahil delapan emas.

Bermula yang dikatakan undang2 yang dua belas itu, per-tama2 samun saka, upasa racun dan ketiga sumbang salah dan keempat daga dagih sio bakar, lima perkara dan keenam tikam bunuh dan ketujuh malin curi dan kedelapan ginjang ginjah dan kesembilan rambut rampas dan kesepuluh menjabat anak isteri orang, kerbau masuk kampung orang dan kesebelas minum makan dalam ke’abah. Itulah yang dikatakan undang2 yang dua belas, keluar daripada menahajah nama kitabnya.

Bab inilah suatu fasal menyatakan hukum yang dua lapan perkara: pertama hukum raja dan dua hukum perpatih dan ketiga hukum saudagar, keempat hukum biaperi dan kelima hukum ‘akal, keenam hukum ‘adat dan ketujuh hukum kitabullah dan kedua lapan hukum Allah.

Adapun yang dikatakan hukum Allah lima belas perkaranya. Pertama-tama awal, kedua akhir, ketiga dahir dan keempat bathin dan kelima siang, keenam malam, ketujuh langit kedulapan bumi kesembilan lafal kesepuluh ma’ana kesebelas dalil kedua belas tubuh ketiga belas nyawa, keempat belas nama tuhan kelima belas hambanya rasulu minallahi rrasuluminannabi usul daripada asal daripada nabi. Adapun yang dikatakan raja itu menghukum akan hukum yang se-benar2 hukum seperti kata Kur'an : Jasabi ja’ilun fi l’ardi khalifatan, maka aku dirikan raja di atas dunia ini mengerjakan suruh menghentikan ia akan tegah. Adapun hukum ‘akal itu tiga perkara: pertama-tama wajib pada akal salahnya, kedua mustahil pada akal salahnya, ketiga ja’iz pada ‘akal salahnya. Adapun hukum adat itu tiga perkara: pertama bina, kedua nyato, ketiga salahnya. Adapun hukum kitabullah itu dua perkara: pertama-tama bab dan kedua fasal. Adapun hukum yang sebenar-benarnya itu dua perkara: per-tama2 kitab Allah dan kedua ‘adat Allah. Adapun pingkat salah itu lima perkara: pertama-tama salah kaki, kedua salah tangan, ketiga salah mulut, keempat salah telinga, kelima salah tertibnya. Bermula salah kaki kembali, salah tangan wajib berutang, salah mulut serta hati wajib tobat, salah telinga serta salah tertib serta mulut wajib utang padanya itulah yang dimaatammatkan hukum kitab dan hukum adat dan hukum ‘akal yang sempurna hukumnya. Inilah hukum yang tiga perkara: pertama hukum ‘akal, kedua hukum kitab Allah dan ketiga hukum adat. Dan jikalau bersalahan hukum ‘akal kembali kepada hukum adat dan jikalau bersalahan hukum adat kembali kepada hukum kitab Allah.

Bab Kitab Allah. Fasal kata Nabi: adapun hukum raja itu dua martabatnya. Adapun seperti bumi dan langit, adakah bercerai keduanya? Awal dan akhir adakah bercerai keduanya?Adapun surga dan neraka adakah bercerai kedoanya? Siang dengan malam adakah bercerai keduanya? Lafal dengan Ma’nanya adakah bercerai keduanya? Adapun hukum ‘akal itu………………………

144. Beberapa helai kertas bertulisan Melayu

Beberapa helai kertas disambung-sambung jadi gulungan panjang, bertulisan Melayu. Sebagian kecil kelihatan pada gambar No. 62. Bunyinya menurut salinan guru Abdulhamid daripada surat asli:

(Dan tatkala usul dan masa dan tatkala masa jeman dahulu, A/dam/pun belum ada selutan pun belum ada) raja yang tiga silo (pun belum ada) maka pa’lum lima jurid (?) ditakdirkan Allah ta’ala ‘aras dan kursi/ surga dan neraka bumi dan langit bulan dan matahari dan batu beramu dan bumi itu baru seujo ceper dan langit itu baru seujo dulang tatkala bumi bersintak turun tatkala langit bersintak naik, ibutpun belum bernama ibut2 baru beribut ke selatan, umputpun belum bernama umput, baru bernama umput rantai, belum ada ikut yang garang, baru berikut dayu-dayu, belum ada rumput yang panjang, baru berumput daun kayu, itupun bernama ibut, tanah besar teridiri dahulu, negeri yang tiga dilebihkan Allah, pertama Mekah kedua Madinah, dan ketiga Baitulmukaddas. Dan kelebihan Mekah baitullah pintu ka’abah belum terbuka. Jatuh tukung menjadi petir, jatuh pasak menjadi kilat, maka boleh sami’ ‘mendengar, basir melihat, kalim berkata, bulan dan bintang dijadi keterangan, maka terbuka pintu ka’bah, maka berjalan ke padang ‘Arafah, maka memandang kudara, terbanglah burung ber-kawan2, maka berkata Adam: baiklah aku seperti burung terbang ber-kawan2. Maka Adampun sembahyang dua raka’at, maka dengan takdir Allah ta’ala keluarlah Siti Awal daripada kiri Adam. Maka beroleh pusaka Siti Awal satu bagi dan beroleh pusaka Adam dua bagi. Maka berjawab ijab dengan kabul, maka dengan takdir Allah beranak tiga kali beranak, anak yang pertama-tama dua orang, itulah kaum sekalian manusia, anak yang kedua sembilan orang, itulah kaum sekalian kafir, anak yang ketiga itulah Sultan Usul namanya. Kemudian daripada itu kala: (2:28) Inni ja’ilun fi l’ardi khalifatan dan lagi:

Maka Adam pun berkata kepada Jibrail: Siapa suami Sultan Usul? Maka Jibrail pun turun ke hadarat Allah ta’ala di dalam surga mendapatkan Mendari Bunsu, sedang menyungkit menarawang kain suri sutera. Maka Jibrail pun berbalik ke atas dunia, maka Mendari pun ditemukan Allah dengan Sultan Usul, maka berjawab ijab dengan kabul di awal udara. Maka ditakdirkan Allah ta’ala Mendari Bunsu mendapat anak tiga orang, pertama-tama Sultan Meraja Alif dan kedua Sultan Meraja Dipang dan ketiga Sultan Raja Dirajo khalifatullah. Dan Sultan Meraja Alif balik ke Bandar Ruhum, sungainya itam batu puding, pancuran mas negeri Mekah. Dan Sultan Meraja Dipang balik ke Bendar Cina, batu putih telaganya perak, burungnya seekor di awang udara adanya. Dan Sultan Rajo Dirajo khalifatullah kasetero pemuncak ‘alam, pegangnya batu kacang sungai beremas, barentek digamut berentak dinapang, di situlah makoto terlebih sati. Kemudian daripada itu ditakdirkan Allah ta’ala, maka adalah suatu Poti di Batu Sangkar, maka berjawab ijab dengan kabul, kemudian maka dapat anak delapan orang. Kemudian maka ditegak balai bunta besendi gading, panjang tujuh, sengkanya enam, berasuk gading selalu, bersendi segading tunggal, bertiang teras jelatang, batabuh batang pulut2, begendang begendang batang cino guri, begetang jangat tuma, sekertum balai berleret, bajirung balai malintang, tujuh pingkat selapan penjuru, betanduk guwang gading suasa, balapik tilung badada tilung, lapik tilung pandan beguris, dibawa alang kuari, payung mengapit kanan dan kiri, payung tekembang adat di belakang, maka ditengkek balai anjung malintang tinggi. Maka memandang ke laut ujo, tampatlah ular seketi muno, maka meminto Sultan Rajo Dirajo, maka adalah pusako yang tigo: pertama cunek serangin lalu, kedua cunek serangin gila dan ketiga cunek sembilan giring, ulunya kuning sumbing seratus. Kemudian maka terompak seketi muno, ekornya jadi bukit se-guntang2, pedunya Serampeh Sungai Tenang, dadonya itu jadi tanah tadi atas, kepalanya Gunung berapi, pusatnya ‘alam Sungai Pagu, punggungnya ‘alam Minangkabau, tangan kanan ke Inderapura, tangan kida ke Enah Giring. Sudah menetak Seketi muno maka hilang sembilan girirng, maka dikadukan di Rajo yang tigo selo, maka tahu daripada pedang sudah hilang, maka kedengaranlah suara di awang-awang, maka tedenda seguling batang, sekuning lembia, selesung pasuk, selengan baju panjang, seruas telang di rimba. Maka diadakan beras hitam, beras putih, dasun babawang, kulit manis, pinang batanduk, sirih badagang, tebu becap manis babuli, tuak dengan babuluh, nasi baambung, gulai babakung, kelapa betali, ketutu tiga gayo, ketitir panjang ranto,puyuh panjang dengung, ayam simabr ekor, maka diperadapkan sembah kepada Jibrail, maka terdiri cunek sembilan giring, sudah menetak seketi muno jadi sumbing seratus sembilan puluh. Maka tumbuhla kayu antara Mekah dan Madinah berurat ada seurat babatang ada sebatang, badahan ada sedahan, badaun ada sehelai, uratnya cemeh yang dua belas, batunya menjadi undang2 yang dua lapan, dahannya jadi teliti, daunnya jadi isyarat, babunga ada setangkai, babuah ada sebiji, ber-gilang2 rupanya, jatuh buah menimpa bangka, maka adalah Datuk Rangkang Pamuncak Alam, maka didaki gunung berapi, melingo ilir, memandang mudik………..tampaklah bayang luak selapan dibaruh batu berliyir di situlah bayo putih daguk. Maka memandang ke Pariang Padang Panjang, tampaklah seorang suatu rajo, duduk di balai buntak besendi gading, maka di ruang imbo yang dalam, maka terompak Pariang Padang Panjang. Maka tetepat di balai Buntang besendi gading, maka ditangkap kerbau jantan sebanua. Maka dipotong kerbau itu, dipasah idak bajangkat, disait idaknya genap. Maka ditambah dengan kambing irang kenantan tanduk, dado putih punggung kuning. Tatkala itu cupak babatih gantang babelah, yang segantang kurang dua lima puluh tahil. Datuk Rangkang Pamuncak Alam masakan duduk di setera pamuncak alam di bawah payung sekaki, karang setia yang semangkuk, jikalau tidur berbungkus cina, jikakau makan betabang-tabang, minum air bejamu-jamu. Maka berkatalah Sultan Seri Kali, segala tuan yang gedang2, segala tuan yang kayo2, jikalau bulih permintaan saya, perjalanan Datuk Rangkang jangan dilarang, supaya bumi kita ini senang. Datuk Berpayung putih membawa ukur bailok, membawa pantak dengan tiga buah, berjalan tidak ngida dan tidak nganan, orang sujud pada Allah dan sujud pada Rasul. Maka Rajo yang delapan itu masing2 mencari tempat. Pertama nah giring malimpah Kuatan lalu ke pangkalan, itulah mula2 menjadi Rajo Nahgiring yang bernama Sultan Jumadil Iman, anak Yang dipertuan di Pagaruyung juga, kedua balik ke luak Agam Tanah Datar, melimpah ke luak Lima puluh, itulah mula2 menjadi raja di luak Agam Tanah Datar, yang bernama Sultan Seri Kali anak Yang dipertuankan di Pagaruyung juga. Ketiga balik ke Bandar Aceh Bandar Aceh melimpah ke Batu Bara, Itulah mula2 menjadi raja, itulah yang bernama Seri Pangkat. Yang keempat ke Sungai Pagu melimpah ke Pasisir balik Bukit, lalu ke Benda Sepuluh, itulah mula2 menjadi raja di Sungai Pagu, Sultan Besar Bergumbak Putih. Yang kelima ke Inderapura pegangnya Bandar Sepuluh bandar yang besar, maka buluh masuk kuala Padang, sejak dipisah piso anyut, sejak dirau bertongkat arang, sejak dinibung belantak intan, sejak seketak air itang, sejak sekilang air Bangis, sejak di Tiku Pariaman mudik sejak di guo kelam kemarin, itulah yang mula menjadi Inderapura yang bernama Sultan Muhammad Syah. Yang keenam balik Bantan Muko-muko ke Jawa, lalu ke Mentarang, itulah mula2 menjadi raja negeri Bantan Muko2 yang bernama Sultan Mukai Batu. ketujuh balik ke negeri Palembang, lalu ke Bugis dan lalu ke Mentawai, itulah mula menjadi raja negeri Palembang yang bernama Sultan Inda Rahim. Yang keselapan balik ke negeri Jambi, melimpah ke Batang Arri, lalu kerenah Kerinci, itulah yang mula2 menjadi rajo negeri Jambi yang bernama Sultan Baginda Tuan. Kemudian daripada itu kayu lah berlareh dan sungai lah babatang dan tanah lah begabung Sultan Besar memegang tanah Jambi dan sembilan lareh alam Jambi dan sembilan lareh alam Palembang dan tujuh puncak alam Jambi dan tujuh puncak alam Palembang. Di dalam puncak yang tujuh, menusun ke puncak yang dua: Puncak yang pertama Batang Ari, puncak yang kedua ‘Alam Kerinci, itulah puncak Jambi. Kemudian maka dicacak negeri di tanah pilih, maka begelar tanah pilih. Maka begelar tanah pilih sembuang kenantan cuci dan segetan pucuk seribu, dan ceno guri pucuk seribu dan sebatang talang merindu, maka dientak tamilang dilarikkan tanah bato, direntak kepalo negeri dapat bedil setundo musuh di tengah negeri, dapat gung setimban Jambi, dan dapat bedil segetar mas, direntak kor negeri dapat bedil sekupi kala, baru baparit dua mambo, maka adalah Pangeran Temenggung kebul di bukit, maka adalah Ratu yang berdua, adalah Sutan yang berempat, adalah Jenang yang tiga puluh. Tatkala Pangeran kubul di bukit naik Alam Kerinci membawa tali empat belas tukal, membawa kain pan-jang selapan hendak mengukur gabung tanah. Di dilir jak tetepat pulau Tiung, di mudik gading terentak dapat tanah empat belas gabung. Di mudik batang Selangun tetepat ba:ai kecil Muara Masume dan tujuh batu bagalo cimbung, kesiknya………….air salunya segajah mandi. Maka di mudik Batang Merangin tetepat salam muku, salam muku tetepat rajo, tanah nah kayu batanam, lubuk gaung batating sirih. Maka jadilah rajo yang tiga selo: Pertama Dipati Setio Rajo, kedua Dipati Tio Nyato, yang ketiga Dipati Tiung ti. Kemudian maka begelar Setio Rajo duduk di Batu Hampar, bersandar di tiang aras memegangkan tiang sendi bumi. Maka bergelar Dipati Tiung Nyato, menyatokan kato rajo. Dan maka begelar Dipati Tiung Meti, mematikan kata rajo. Kemudian maka ditempuh penguatan Lubuk Sam, didaki bukit kemuro, diteke jenjang yang tiga, maka didaki bukit kemuju dan naik Serampas Sungai Temang, menyacak rajo di Sungai Tenang dan bergelar Dipati Gento Nyalo dan Rio Peniti. Maka bergelar Dipati Gento Nyalo, menyalokan kato rajo. Maka bergelar Rio Peniti, meniti kato rajo. Maka diturun bukit kemujur, maka tetepat pondok yang tiga buah negeri di dilir pondok bekedai, di mudik bapondok panjang, di tengah bapondok tinggi. Kemudian maka melayang di Sungai Banang batang Penetai, maka didaki bukit sembilan tanggo, pematang panjang setimbun parut, maka tetepat di dusun Tanjung muara Sake, maka ditempuh batu Pelarah, maka didaki bukit badengung, maka tetepat tanah Sanggaran Agung, itulah ujung tanah khalifah. Dan tatkala raja naik dan jenang naik, mencacak rajo di ulu sungai, maka jailah raja yang empat selo, pertama Dipati Mendaro Langkat dan kedua Dipati Rincung Talang dan ketiga Dipati Rincung Telang dan ketiga Dipati Bian Sari dan keempat Dipati Batu Hampar. Dan tiga di baruh, empat di atas. Maka jadilah dipati empat delapan helai kain, sungai bagian tungun. Kemudian daripada itu diilir kerbau yang tiga ekor, maka mudiklah beras yang sembilan ratus ke tanah nah anto Salamuku. Maka dipotong kerbau yang tiga ekor, darah dikaco, dagingnya dimakan, atinya jadi karang setio, dan sedalam bumi setinggi langit, da’ lapuk daripada hujan, da ‘lekan daripada panas, maka dikaco karang setio, di bawah payung sekaki dak boleh kecut, dan karang setio yang semangkok tak boleh terlimbat di atas sendi kerajaan yang sebuah, dak boleh tergilit. Maka jatuh adat dengan pusaka, maka negeri pagar adat, tapian bapagar baso, adat kawi kitab Allah. Lazim syara’ tegantung di-awang2 kitabullah membubung naik langit berebat jangan dipanjat, besawa jangan ditempuh. Siapa memacak boleh utang, siapa menempuh bulih baris. Dan tanduk kijang becipang tujuh betulak mudik, keluk kati kegumbak mas betulak ilir, tumbak belang di Sanggaran Agung, Talang Genting ke Tebing Tinggi, undang2 tanah Seleman, piagam di tanah Hiang, celak berjalan Penawar Tinggi. Maka dengkek balai panjang selapan tingkat dan panjang sembilan perbayo tergantung tinggi………………..di bawah au tempat mandi di Lubuk Batu.