Table of Contents

 1. F. MENDAPO HIANG
  1. 188 Buku daripada daun lontar ditulisi dengan tulisan Jawa Lama, bahasa Melayu.
  2. 189. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  3. 190. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  4. 191. “Tapak gajah” ditulisi dengan surat rencong
  5. 192. Tanduk bertulisan rencong. Tidak terbaca lagi.
  6. 193. Buluh sebilah bertulisan rencong
  7. 194. Buluh sebilah bertulisan rencong
  8. 195. Buluh sebilah bertulisan rencong
  9. 196. Pecahan buluh bertulisan rencong sedikit
  10. 197. Tanduk bertulisan rencong
  11. 198. Tanduk bertulisan rencong. Bunyinya:
  12. 199. Tanduk bertulisan rencong
  13. 200. Tanduk bertulisan rencong
  14. 201. Tanduk bertulisan rencong
  15. 202. Tanduk bertulisan rencong
  16. 203. Tanduk bertulisan rencong
  17. 204. Kertas bergulun bertulisan Melayu
  18. 205. Surat bertulisan Melayu pada kertas

F. MENDAPO HIANG

188 Buku daripada daun lontar ditulisi dengan tulisan Jawa Lama, bahasa Melayu.

Isinya: beberapa mantera dan jampi. Salinannya yang diperbuat oleh Tuan Dr. Poerbatjaraka sudah dikirim lebih dahulu ke kantor tuan Controleur Sungaipenuh.

Buku ini ditulis pada beberapa daun lontar, tiap2 lembar panjangnya kira-kira 9 cm, lebarnya kira2 2 ½ cm. Lembar itu diberi bernomor menurut aturannya waktu buku itu diterima di Betawi untuk diperiksa oleh tuan Dr. Poerbatjaraka, yaitu:

Lembar no.1, sebelah muka 3 baris, sebelah belakang 1 baris.

“ no.2, kedua belahnya masing2 tiga baris

“ no.3, kosong

“ no.4-19, kedua belahnya masing2 3 baris

“ no.20, sebelah muka 3 baris, sebelah belakang kosong

“ no.25, sebelah muka 3 baris, sebelah belakang 2 baris

“ no. 26-30, kosong.

“ no. 31, 32, kedua belahnya masing2 3 baris, tulisannya berlainan dengan tulisan no.1-25

“ no.33,sebelah muka 3 baris, sebelah belakang 2 baris,tulisannya serupa dengan no.31-32

Beberapa lembar yang kosong tidak diberi nomor. Di antaranya ada 4 lembar lagi yang bertulisan, diberi bernomor 34-37, yaitu no. 34, sebelah muka 3 baris, sebelah belakang 2 baris, tulisan serupa dengan no. 1-25.

lembar no. 35, sebelah muka 5 baris, sebelah belakang 5 baris, tulisannya serupa dengan no. 31-33.

lembar no. 36, sebelah muka 4 baris, sebelah belakang kosong, tulisannya serupa dengan no. 31-33.

lembar no. 37, kedua belahnya masing2 4 baris, tulisannya serupa dengan no. 31-33.

Aturan itu bukan aturan yang sebenarnya. Aturan asli tidak dapat diketahui lagi, akan tetapi beberapa lembar boleh juga diatur menjadi satu bagian. Salinan diperbuat oleh tuan Dr. Purbacaraka; ejaan saya sesuaikan dengan ejaan kitab logat Melayu. Huruf s dalam tulisan Jawa Lama ada tiga macam, disalin s, ş dan ç.

Bagian A:

(4 belakang): // Hung çi tuhung nama nang kujur

si kuribang nama curit

çitabat nama balado tu-

(muka: ) juh dapa tujuh rambu(r?) ni pa-

nakayit mabayang-bayang

ku tanah naku, çi galumu-

(6 belakang) : r talu tala tuhan diam

pagajah siribu maha-

rik batakutti sarba

(muka): sar-tuku tahan naku tuku-

t pratibi liyu-

kkan naku, kayu-kayu-

(8 belakang)

wan linggangkan naku prati-

bi kilat-kilat na-

ma kakiku bayang-bayang na-

(muka): ma tubuhku patam kami

nama nang tanganku ja-

ka kuhusir labuh mahuçi-

(l muka): tuhung lalu ka kiri ka ka-

nanku tahan na-

ku çi kilat lalu ka pina-

(belakang): ka hidupku//

Bagian B:

(5 muka: ) // Hung sangga bukit sangga prati-

bih sanggakan hati hang-

kara tahan naku si tida

(belakang): mati lih lawanku di tuhung

aku çalah di parang aku

salah di balado aku

(2 belakang): çalah aku anak si layang

layang madi ksa(?) madi

tidang baçah higap di ra-

(muka): ting tidang patah tujuh talu-

k tujuh rato tujuh

talaga, tahan naku ) çi(ng?)

Bagian C

(7 belakang): // Hung singa jantan ku kanan-

kan baruwang jantan kuki-

rikan çinga ngidang di

(muka): kapalaku burung raja sangga pi-

ta çi malu layang layang gu-

tur patir çi galap tuha-

(25 belakang: )

n si jingjin ka çi bujang bi

ma ka pihahidupku

// Hung karang karang baju karrang di

tangan siku çandi

çarba çartungku turun sang hiyang

(19 belakang): naga ranggang tah(an) naku siku

sandi sarba çartungku si ga-

lambay mamatah jari tanga

(muka): n çiku sandi sarba sa-

f tungku jaka ku, dihu-

sir labuh, jaka ku mahu-

(20 muka): çir labuh tahan naku si ka-

riput pna(?)tah çandi

ka pinahidupku//

Bagian D.

(9 muka): di aku labuh tahan na-

ku gumi gampa ra-

ya, ka pinahidupku//

(10 belakang): // Hung turun natara igung

igang dangan lingga ba-

na batamu di hutan la-

(10 belakang): mah yayir igung igang dangan la-

uttan batamu di

hut lamah lapur dangan kayu

(muka): kayuwan ba(ta) mu di halaman lammah

lapur dangan tanam-tanaman-

n batamu di rumah lamah lampur da-

Bagian E.

(11 muka): dangan tihang sang hyang naga palurta sa-

rtungku mahusir di aku

bagra ikur bagra talinga bagra

(belakang): kapala mahusir diya kulabuh jaka ku-

di (hu)sir labuh tahan naku gumi

gampa raya ligang pratibi ka pi-

(12 muka): nahidupku// Hung diyah si

yah çi hurung putih çi

burung hitam akan

(belakang): lalu dimakkan sutingku

c, iligikan çugi

ku, panak datang di pada a

(13 muka)ku tanah mula martimu, mata ta-

lah datang di aku salah

kiri salah kanan siyahka-

(belakang): n naku tutung braja san ja-

ta çarba çartungku ja-

ka kada datang di aku

(17 muka): siyahkan naku tutung braja ta-

han naku si langkil

ran çiyahkan si mabang la-

(belakang): lu anak-anak çibang kana ja-

ti ka paniyahidup-

ku anak-anak badyaya

(15 muka): siyah kiri çiyah kananku

jaka datang tutung curi-

k nya çiyahkan naku tutung

(belakang): kariçnya jaka datang tutung ka-

ricnya çiyahkan na-

ku tutung tubanya jaka

(14 belakang): datang tutung tubaknya jaka

datang tutung tubaknya

çiyahkan naku tutung ghalah-

(muka): nya jaka datang tutung galahnya

siyahkan naku tutung

piso rautnya jaka

(22 muka): jaka datang, tutung, piso ra-

utnya siyahkan na-

ku tutung gadi(ng)nya jaka da-

(belakang): tang tutung gadingnya siyahkan

naku tutung kagadinya

jaka datang tutung kagadinya

(21 belakang): siyahkan naku tutung bita-

lanya jaka datang tutung

bitalanya siyah-

(muka): kan naku tutung tawaknya

jaka datang, tutung (ta)wak

nya salah kiri salah kanan

(23 muka): ka pinahidupku jaka ta-

wak datang di aku ba-

gama hampang manang kapi-

(vervolg zie 143a).

189. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Dua cap: 1. Sultan Kiyai Gede

2. Pangeran Suria Negara

Hijrat al-Nabi salla llahu’alaihi wasallam seribu seratus delapan likur tahun…..kepada tahun Ba kepadadua puluh hari bulan Sa’ban pada hari Ahad pada waktu tengah hari.

Bahwa ini piagam dari bawah Sultan Gede(?) serta dengan nakda baginda Pangeran Depati Suria Negara digaduhkan baginda kepada Dipati Perbo Singa oleh karena tanah Iyang selab. k(?) seukirnya(?) dengan merah mentinya jikalau luput dari lembaganya didenda empat tahil sepaho. Itupun piagam dari bawah duli Sultan serta dengan anakda baginda Pangeran Depati digaduhkan baginda kepada Depati Perbo Singa. Tammat.

Di sebelah:

Hijrat al-Nabi salla llahu’alaihi wassallam seribu seratus dua lapan likur tahun kepada tahun Ba dua puluh hari bulan Sa’ban kepada waktu tengah hari. Bahwa sesungguhnya duli Sultan Kiyai Gede menggaduhkan piagam kepada Depati Perbo Singo oleh tanah Iyang selab.k(?) sebukungnya (?) seekor ikannya sekepal tanahnya Depati Perbo Singo mempohonkannya rapat dengan marah menterinya. Tammat, alkalam bilakhair. Wakatibuhu khatib Muda.

190. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Ini surat piagam Pangeran Sukarta Negara digaduhkan kepada Depati Mendaro Bumi yang di dalam tanah Iyang yang sal.n.k sad.n.nya sahubi sab.ngkungnya sahulu samuaranya sekapal tanahnya setangkai dahun kayunya setitik airnya yang seekor(?) ikannya semerah sementerinya secupal segantangnya seanak jantan seanak betinanya seputih sehitamnya sesunt.ng sesalunya sedenda set.ri? nya sah.n.m sa.d.l.mnya kepada Depati Bendaro Bumi. Tammat.

(vervolg zie 143 a)

(belakang): nahidupku jaka curik

tuduk datang di aku

baringin lalay kapina

(24 belakang): hidupku jaka katari da-

tang di aku tahan na-

ku çi krabilgugul

(muka): pinakahidupku piso

raut datang di aku

tahan nakuçi anak ba

(16 muka): dari malayang ka pinakahidu-

pku jaka kada datang di

aku anak dara basubang

(belakang): gading kapinahidupku, ja-

ka curik datang di a-

ku ikur tilan mangilat

(18 belakang): lan pinahidupku jaka

galah datang di aku

si ular ayir pinakahi-

(muka): dupku, jaka gading datang

di akuputri baju-

lang ka pinakahidupku ja

(34 muka): jaka bitala datang di aku

sangga banu ka pina-

hidupku jaka gadi da-

(belakang): tang di a(ku) çi tala putuhu-

r ka pinahidupku

Bagian F.

Lembar 31-33, kurang terang, yang masih dapat dibaca hanya:

……………….pagi sadyannya I

tuha tibakanta di guha ra sang

ghana itungga………………

Bagian G.

(35 muka): ………..hi sangga lumun turun ka çi tabarkala

na sung ma dari agang agang tija datang tija

mama ambun datang ambun magang nya….digulung

nya……manggulung kilat digulung kilat manggu-

lung guruh digulung guruh manggulung bukit

(belakang): digulung bukit menggulung bukit menggulung

batu digulung batu manggulung ayir digu-

lung pratiwi digulung pratiwi manggulung ha-

lilintar pawana dipalluk lapar ma-

paluk lapar dijawat lapar ma-

(36 muka): njawat lapar ditikam aku salah

disumpit aku salah tahannaku

si labu hanyut pinakahidup-

ku kşa san hang ne

Bagian H.

(37 muka): …….na sili batuhung naga gulung naga

manggulung naga hallang di kapa-

laku daha be hu ta dre pabaku//

tahu aku malu batu jadi tana

(belakang): dupmu jadi// palis si kapas si batu hampa sa-

lah kakari ka-mari jangan datang aku anak batara

gu(ru) salah swaha//

191. “Tapak gajah” ditulisi dengan surat rencong

Sebelah muka:

(1) ya surat jajah

(2) ditinggankan naha

(3) nak siyah pa………

(4) ya badowa dingan

(5) …………cu hampal gumi

(6) ………..jah lima kapang sata

(7) hin barada……(ma?)

sebelah belakang tidak terbaca lagi.

192. Tanduk bertulisan rencong. Tidak terbaca lagi.

193. Buluh sebilah bertulisan rencong

Bagian pertama:

(1) …………mudik

(2) ………….ngan hurang singgan kayu hara na

(3) ………….hitu ka kuta hitu hutan dilalu kak ba

(4) ………s tanyabung singgan sanuk mu

(5) ………k hiya juga kak sabagay haraka

(6) ………mudik hitu pula handir gaduh haku pu

(7) ……….pas di kapada hitu pula hiya juga hutan

(8) kami pahabuh dingan pamangku hi(nga? atau mba?) ya parang hitu

(9) sama hiya gah tuwindin kita hini pula pasan haku

(10) juka hiya hayir singgan mara halah pawuh mudik

(11) sabalah dihaku sindang sayay……hini pula pasan haku kapa

(12) da hampun husun hurang batuwah hi(?)ya juga gidar(?) raja

(13) tuwa sarata dingan dipati sarata duduk dingan dipati

manudas kahin

Bagian kedua:

(1) juga bidar raja…….

(2) wa mamagang hanya husung hanya

(3) datangbahang danaw ta(tu) bis

(4) bidar haja tuwa

(5) tu hurang tuwan hu……..

(6) ja sihapa hanya mana bis

(7) hiya juga patas huwap

(8) patas panggalay hitu

(9) halah husun hanya

194. Buluh sebilah bertulisan rencong

(1) hak halir kabalur

(2) hinang halah kun lalu sari

(3) buntidur sidur

tidur hakun

195. Buluh sebilah bertulisan rencong

(1) (wa?) manta raja bajala kata sagadi

(2) bagalar gadis pangantang ka’u

(3) batunang hihi tu halah hah sudah

(4) halah parapatah hurang gunggi ma’ih hi

(5) ni satangan manti raja bujang hanya

(6) handak macuobu(?) disurang surang k sagadis…

(7) budanya (?) nyanyi jabagituh sabiji ni

(8) ya puyu nu

196. Pecahan buluh bertulisan rencong sedikit

GADI

BAGALAR GADIS PA

ngantang ka’u batunang hitu?

i d h

197. Tanduk bertulisan rencong

(1) hihi surat tamba bimbar raja

(2) dingan riya gagah takala baliyaw bulas

(3) hurang sasih datang di barang sabat baliyaw

(4) bulas horang hilir baliyaw dibunuh

(5) hurang kambing mudik hurang dibunuh kambing hilir

(6) pula ninit bimbar raja dibunuh hurang kabaw

(7) …………..k baliyaw badandan halang …na..l (?)i

(8) ki(?)rana burung….l(?)am kampung ditamu t(?)ad(?)an dalam

(9) halang tujuh pangkat(?) diba’a burung tiba … …..di suntung dinga

(10) n hurang batiga sapa galar sa…l(?)ir surang sabaraga surang sagamba

(11) ……mbas sini dihantar mudik sungay daras

(12) balang bangsu ngingat hanya hayat ninik bimbar

(13) raja hantar bu’in (atau ‘un) bunyasi(?)t ganda sa…ay lada hi

(14) kan garam hantar napuh hantar husa mati sudah

(15) tahantar sada hitu bakas ninik

(16) bimbar raja hid(u)t punay hidut hayam hidu(t)

(17) napuh hidut husa hidut sirih hidu pinang nini(k)

(18) bimbar raja tataga halam bimbar hantar hakan

(19) sada hitu hidak tahantar bunuh

(20) balang bangsu hitu bungi pangingat

(21) ……………………bimbar raja batina(?) sapi(?)

(22) ……………………galar hitu t(u)tur

198. Tanduk bertulisan rencong. Bunyinya:

(1) dingan anak tiga bahadik siha…gawa(?) juga haja

(2) …..hampang balabih lawan mahah muda ratu(?)nang

(3) barapa hutang…tu sapahah kambin s(i)kur

(4) hamas hak(?) hubat wak

(5) bajanji dipabu ti sapanuh silih

(6) gumi kalawan paduka sahinda sihapa manyuhi

(7) pangay

(8) ki(?)ki(?) tamurap bini haci……mandihi kalu ti(?)ba kapada surang surang ninik

(9) bantah pahut jakala tiba sama batinagasalang tinik(?) hukunnya sumpah na laga(ja?)k

(10) tuwak saparah kambin sikur hamas satahin sapa’a hu (ngga?) ka(?)

(11) ir dipati tampat

(12) hini surat gu

199. Tanduk bertulisan rencong

Bagian pertama:

(1) hini halah bunyi…………………….

(2) ……………………………………..

(3) surat ma………….haka

(4) kala ……kimalu kalu muka pada

(5) lakinya dikaparangnya dadi sa

(6) …dapnya dama… … …h juga nya

(7) ……nya satahi…sapa ha

(8) kalu sama…. …

(9) ditumbuh ditampih

(10) ra…….

(11) para………

Bagian kedua:

(1) …surat pahupa pahudi dalam

(2) takah (barang) sihapa manyang maranyam

(3) di dalam ta.. ja… hik tarajahat

(4) tuwak mpat parah kambin sikur ha

mas satahin sapaha

Bagian ketiga:

(1) hini halah hunyi surat salama……

(2) sih mamak gunung di dalam tanduk kara

(3) bayhini kak hanyak halah baca nyanyi

(4) sabujang tuna hini mahammah bunga pakan di

(5) karang gundit sampay barayun dita

(6) piyan haku hini sipapun saluwang mu

(7) dik mangatuh mata kiya kiyan hi

(8) tu garang bapak lila diraja tuwan kami

(9) dingan banyak hini hamah hih hiya ga

(10) lah haku hini garang haduh sayang haduh gila

200. Tanduk bertulisan rencong

Hini surat dipati tiga lurah manyurat bangun sataruh(?) duwa dingan cik ba(la? atau lu?) hiyang mabunuh haja ha bangar lalu hutan duwa jiring singan (pa?) kubang lalu hulu donegay h(u)lu mara kabak panyang sa lalu katangah pada … la tanah ti …. mara pusu karabaw sikur pa(ha?) makan hara (mada?) tatkala rasada papaniga hati ta…r pakaya hindah tiga baradik bagalar dayang ki… malah nika dapati canar(?) dayang raha ninik janang dayang hindah mada dapati hiyang tangadah mangada(?) dipati riya hiyan mada hanak hurang balima dayang ramasah mangada hanak batiga batina baduwa surang jantan bagalar nasiya(?) yang batina bagalar daradang mas surang bagalar dara lirak sariya lila babini tabing tinggi dara mas baralaba(?) mangada patih suhan patih suhan baduwa surang bagalar mata salih surang bagalar dibalang gayur hini surat batas hutan pamangku malin deman ka darat talang batu sar ngusir(?) bukit ga’ung himaw sungay tala(r)……lak tanah mangguk balarik lalu kabakan g(u?)jah tuhalah hingat pamangku muda singan sungay hasam kumbang……..mal(i)n diman ta(?) mana pula hingat pamangku tamanggun dakit tapus saharik mangilir sungay panjang masir tabin…..nggi lalu pandi…..ka nasi singgan hitu kayin hingas pamangku dasinga mih(?) singan sungay panjung mari hilat…dik sanga air sungay macur ngusir ba…kuta subalah bukit tapus galanggang hitu halah hi… singa marik…lah surat tutur tutur hutan tanah dipati hiyang dingan dipati sungay langit canda ja(?)lik bukit bungkuk ca hini batu ba sadawat bungkabak(?) bahinyi(?) sabatu ba……hutan dangan hurang kuta pandan mahanda hayir..ngkan lubuh tuba tuba sungay daras gunung tujuh.

201. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat kakak sin ka……………..

(2) ………hini surat hamas kaka

(3) k………………………………..

(4) mpat patay bali tali satukan tali

(5) lawas hini surat kapada bapa

(6) k halun balaku hakan tali

(7) kandan parumas duwa hamas handak

(8) ……….di handak hakan sahapa pari

(9) hayan sari ha……………

202. Tanduk bertulisan rencong

(1) surat janang karici ma………………

(2) ……..n tanah hiyang …..nakan……..

(3) …………hiyang…………………….

(4) ………………………………………

(5) ………………………………………

(6) ………………………………………

(7) hila…….sapa tu…………………….

(8) k hidap pa………………………….

(9) nya tujak……………………………

(10) hini surat tamba tanah hi

(11) hiyang singan mara s(u)ngay

(12) tu…………………………..

(13) halang ba…………………………hayir

(14) ………………ngka ja…………………

(15) …………………….yasingarapi suhapa

(16) mangasak magisih

203. Tanduk bertulisan rencong

Bismillahi rrahmani rrahim.

(1) paratamo……………………..

(2) …………….hada hanak hurang limo sura(ng) bagalar…….

(3) …………..sura(ng) bagalar……..sura(ng) bagalar………..

(4) putih…………………………….

(5) sura(ng) bagalar sang riga mati sura(ng) bagalar sang di

(6) pati………………………………………………..sang di

(7) pati bami diyam di panawar…………………….

(8) ………………………………..hanak hurang limo

(9) surang bagalar…………………………….suri

(10) …………………………………………..dingan bati

(11) ………………………………………………………

(12) hurang barapat………………………………………

(13) hawan………………………………………………..

(14) ……………….patih yang hingat patih……………..

(15) …………………………………….kadarat…………

(16) ………………………………………………………mudik

(17) sada hitu yang dihingat patih hingat hurang yang

(18) barampat nayik karici

204. Kertas bergulun bertulisan Melayu

Bhawa inilah ‘alamat surat daripada pihak Tuanku Inderapura serta menteri2 yang dua puluh dan barang disampaikan Allah subhanahu wata’ala apalah kiranya datang kepada saudara kami dalam ‘alam Kerinci ialah depati empat pema(ng)ku lima. Peri akan halnya kami berkirim surat ini kepada saudara kami depati empat pema(ng)ku lima, jikalau lai teguh saudara kami daripada sumpah setia kita nan sedalam la’ut nan setinggi langit jikalau gunung gunung yang dipertuan jikalau laut laut dipati empat. Sekarang bertambah susah dalam negeri Inderapura diperbuat yang dipertuan muda hiru biru dalam negeri yang tiga lurah siapa tahu di belakang surat inilah negeri lunang(?) sebat itu diberitahu saudara kami sebulih-bulihnya daripada pekerjaan itu mintak ditolong oleh saudara kami, minta’ dilihati oleh saudara kami siapa tahu menolaki yang patuan muda, minta’ diambat seboleh-bolehnya siapa tahu tabawa orang Lunang minta’ diambil seboleh-bolehnya, peranglah saudara kami jikalau lai teguh saudara kami disumpah setia lagi pula kalau belum dayanya menolaki seboleh-bolehnya minta’ dilihat jualah kami oleh saudara kami sekarang kini. Tammat alkalam bilchair.

205. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Hijrat al-Nabi salla llahu ‘alaihi wasallam seribu seratus enam belas tahun kepada tahun za kepada bulan Rajab kepada empat likur hari bulan kepada hari Ahad kepada ketika ito lah duli Pangeran Suta Wijaya menggaduhkan piagam kepada Dipati Tur Bumi ditanah Yangdengan penggawanya dengan pemangkunya dengan merah menterinya dengan cupak gantangnya serta dengan utan tanah ke hulu ke hilirnya jikalau penggawanya dan pemangkunya dengan merah menterinya tida mangu menurut perintah Dipati Tur Bumi, matinya tida membangun, luka tida memampas didendanya (tujuh tahil sepaha) oleh Dipatinya. Jikalau cupak gantangnya mati tida membangun luka tida memapas didenda oleh dipati, itulah titah duli pangeran Suta

Jikalau dia menyebutkan jajahnya utawa sahnya kepada Duli Pangeran Suta utawabarubah tuan lain daripada anak cucung duli Pangeran Suta utawa dia melindungkan orang lari dan mengusi kepada dipati seseorang karena orang itu dip.t.t. duli Pangeran Suta. Jikalau tidak disembahkannya orang lari dan mengusi itu kebawah duli Pangeran Suta dipati itulah meli(n)dungkan orang duli Pangeran Suta.

Barang siapa mengubah-ubahi seperti di dalam piagam ini dimakan sumpah…..duli Pangeran Suta yang dahulu2 itu selama gagak hitam selama ku(n)ul putih selama air hilir selama langit tinggi selama burung terbang bubungannya ke bawah tiangnya ke atas dan dimakan bisa kawi duli Kiayi Senapati dan Pane(m)bahan di bawah sawa dan duli Pangeran Temenggung dan duli Pangeran Dipa dan duli Pangeran Suta. Barang (siapa) mungkir dimakan Kur'an tiga puluh juz. Jikalau dia tidak mengubah seperti di dalam piagam ini disematkan Allah ta’ala (ada lagi 11/2 baris yang tidak terbaca lagi).