Table of Contents

 1. I. MENDAPO TANAH KAMPUNG
  1. 234. Tanduk bertulisan rencong. Bunyinya:
  2. 235. Pecahan tanduk bertulisan rencong
  3. 236. Kulit kayu bertulisan rencong. Lihat gambar No. 12.
  4. 237. Buluh bertulisan rencong
  5. 238. Kertas bergulung bertulisan rencong
  6. 239. Daftar perkataan Melayu dan ‘Arab pada kertas: barangkali ketika.
  7. 240. Jimat: tulisan ‘Arab dan rajah pada kertas.
  8. 241. Jimat: tulisan ‘Arab dan rajah pada kertas.
  9. 242. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 3
  10. 243. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 3
  11. 244. Selembar kertas yang sudah robek
  12. 245. Kertas selembar yang sudah amat robek
  13. 246. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 7
  14. 247. Surat bercap tiga sagi
  15. 248. Surat bertulisan Melayu pada kertas
  16. 249. Surat bertulisan Melayu pada kertas.
  17. 250. Kertas bergulung bertulisan rencong.
  18. 251. Tanduk bertulisan rencong
  19. 252. Tanduk bertulisan rencong
  20. Tambahan Bab I. (Mendapo Tanah Kampung).

I. MENDAPO TANAH KAMPUNG

234. Tanduk bertulisan rencong. Bunyinya:

(1) hini tutur takala janang nayik manapat mehudun sati

(2) manalak hanak sanginda mana diyam hanya diyam di

(3) kuta bingin barajaji dingan janang hacik sanggabit

(4) mahudun sati sajama’at halah bana anak sanginda hanya diyam

(5) di kuta bingin jikala halah pada mintak di hantar lalu ka kuta bingin

(6) tiba dumah hanak sanginda janang hacik sanggarit batanya janang hacik sanggarit

(7) mana diyam hanak sanginda hada dumah kata bujang padiyam hanak ninik sangi

(8) nda suruh keluwar halah hanak sanginda talatak karis dingan

(9) ka’in kamu jadi dipati harik di padang hada sata’un duwa ta’un datang katiga

(10) muka naik janang hacik turit maka lalu ka kuta bingin muka … das hanya situ di

(11) himbaw hidak handak datang muka tasampay halah ka’in dari sigay muka talatak halah tu

(12) mbak talatak pula candung sarujan hangin talatak cambun hatak saribu muka jadi dipati

(13) (su)ngay laga muka talatak kandi hudang muka talatak tudung saji sapa mangada hakan dipati sungay

(14) laga tujuh baradik hiya juga panatih panjang dipati sungay laga ngada hakan hanak hurang ha

(15) mpat batampat tanah kampung sapa hanak batuga surang bagalar pasak talang surang bagalar munggut

(16) surang bagalar handir bungkuk.

235. Pecahan tanduk bertulisan rencong

Yang masih dapat dibaca Bunyinya:

(1) hini surat nini…………

(2) di tanah gunung bu……………..di

(3) ……i……r? sa…ma….luha…

(4) pang sa……manjid…hiya……

(5) di… na….. nah…mpabuma…

(6) hitu halah….. ….iha…….

236. Kulit kayu bertulisan rencong. Lihat gambar No. 12.

Bunyinya (disalin dari kulit kayu itu):

hini halah kata ra/kaya hitam ngku/n riya sakisan(?)/mamujung…….lalu ma/ni (?)ntang pu(?)tah ta’an/tampih kata hurang ka/ya hintan hi/dak bahaya(?) kata/halah ca(?) huwaw/haja linup/….jang malin hu(?)/wak haku kabasa/w barakinda ja/li haja bara’in/dari kiri/haku haja jaba../ hin di kan/ngkun burung/sa……timba mara d/ingan tahundang da/ri langit di/ngan tabundang/ dari gumi ngan/sajuk di/ngan dari pa/da hayir pa/da hambun kapada/risaka tuka di/balik batang ha/ku tanam disu/dut nira ma/tahaku tihada tara/tatang mulut ha/ ku t (i)hada tarajuwa /dang barakat haku/makay duwak / satunggang manang dida/ himba gadang hapa saka/li haku juga kadi/manang ka halah di/dalam jir/in nang saratu/s samilan/puluh haka sakali haku/juga kada manang ka ha/lah di dalam/hanak matala guru dingan ti/ga badingan sa/nak hitu hapa sakali/aku juga kada ma/nangka halah di da/lam kata kaci/k kata gadang aku/juga kada manang ka/halah di dala/m parang gadang ha/ku juga kada manang. ka halah dang bara/kat haku magang/duwak tunggang ma/hamat hiya/w rasulu ha/lah dimu hi/ya baralawan lawan tagak dari kapada tanah manang duduk dari kapada tanah manang hasi halah tarajanjam mahamat taradiri dirikanhaku sadiri haku hurat jati maliya jati hurit tahada kana pati hurit tahada mati nyawa haku baratu…………..baragampan dari pada halah hak batalak haku mati tahadabadarah barukiy sama daway kata halah hun samantung di gumi hun samantung di langit nuwuk gantung maningkam gantung gantung jari kaki surang saratu lawan haku datang sabarat batang dingan batung sabarat gumi dingan langit dang barakat haku haku mamagang pamarat gumi langit kaca higa(?) tahadam………………mat tahi. …ti kata halah.

237. Buluh bertulisan rencong

hasan timah kalakapa harasa halah dari mana kalawa kapa hamani halah di mana banda ka pagi

238. Kertas bergulung bertulisan rencong

Lihat gambar No. 3 dan 4.

Bagian pertama: Bagian Kedua:

(1) tamba haku li ……………………….

(2) pat manjadi …………jan…….

(3) ka’in tu …halah……..

(4) run ka’u ……ja…..

(5) mudadari la…r…i

(6) tujuh turu ya da…h…

(7) nmamba’a ha k putus

(8) ku bamayin tiyada ba

(9) turun sa rakurang sa

(10) rata sayung la nggu kasari

(11) ngir turu n batang ma

(12) n sarata gumi nambak ma

(13) baragara nambun

(14) k turun sa datang mana

(15) rata la’ut mbak maja

(16) bakucang turu di buki

(17) n sarata bu t manambu

(18) lan bintang ta n maja

(19) rajatuh buru di gunung ka

(20) n sarata ma na panambak

(21) tahari hacu raja sa

(22) r turun lih

(23) magila ha …………………

(24) ti hurang sahi burang saka

(25) si halam mara gila

(26) gila tuwa gi burung sakama

(27) la muda gi ra hambi

(28) la sagala bujang n burung

(29) gadis gi papah burung

(30) la sagala ra sakarama

(31) ja raja ka luli barung

(32) pada haku turu burung sa

(33) n sagala kamala ri

(34) saliyang sa ntik bu

(35) ti turu rung ci

(36) n ka duni nta manis

(37) ya turu burung ci

(38) sagala raja nta kasih

(39) salih sali magila hu

(40) n hambang? sali rang sari

(41) h muhamat bu salak

(42) turun ka hasa

(43) ‘u turun

(44) manyambay

(45) manyambay sa

(46) gala bunga ma

(47) nyambay saga

(48) la buwah buwa

(49) h pisit

(50) turun ka

(51) ‘u buwah pada

(52) t turun

(53) ka’u guru sa

(54) ri samayang

(55) sari sama

(56) mbang saribu

239. Daftar perkataan Melayu dan ‘Arab pada kertas: barangkali ketika.

240. Jimat: tulisan ‘Arab dan rajah pada kertas.

241. Jimat: tulisan ‘Arab dan rajah pada kertas.

242. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 3

Bunyinya:

Cap: Ini cap Pangeran Suta Wijaya.

Ini titah Pangeran Suta Wijaya datang kepada Dipati Uda Menggala perkara bicara Ria Bahi dengan Dipa(ti) Semurup itu sedatang Jenang d…….sudahi dengan dipati empat serta Jenang. Jikalau tiada mangu Dipati Semurub disudahi Jenang dengan dipati ‘empat titah duli Pangeran Suta disuruh turun (menghadap?) Jikalau tiada mengu turun lepas taksiran oleh Dipati Uda Menggala. Oleh kerana itu kembalikan ke semurub sanak badengan sanak. Jikalau luka bapampas dua jikalau mati bebangun dua. Tammat.

243. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 3

Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 3

Bunyinya:

Cap: Ini cap Pangeran Suta Wijaya

Ini titah duli Pangeran Suta Wijaya datang kepado segala dipati empat d………..Menggala dan segala dipati Kurinci. Jikalau lagi kamu ingat kepada su(m)pah setia ka……….kepada duli Pangeran Suta dan orang tuha2 duli Pangeran istimewa kepada orang………kamu ‘alam Kurinci dengan bersumpah orang tuha duli Pangeran Sutan duli Pangeran Suta.......banyak ia tanah Merangin itu jikalau lagi ingat kepada su(m)pah kamu yang dahulu2 sakali jangan kamu beri orang Mangunjaya atau anak ulu masuk ke dalam Merangin itu karena duli Pangeran Suta mintak dibebar(?) baik2 tanah Merangin itu kepada kamu. Jikalau bekeras juga orang Mangunjaya atau anak ulu hendak membinasakan Merangin itu melainkan kejarkan dengan se-boleh2nya kamu melawan dia itu. Jikalau kamu sudah berperang, seruhan hilir duli Pangeran pun datang ke Merangin itu. Itulah titah duli Pangeran serta Mangkubumi. Hubaya2 jangan dila(lu) oleh kamu sekalian. Tammat.

244. Selembar kertas yang sudah robek

Bertulisan ‘arab yang tidak berarti dan berajah.

245. Kertas selembar yang sudah amat robek

Pada sebelahnya: rajah, umpamanya gambar tiga orang manusia di dalam perahu, rajah yang dinamai orang Batak “bindu matoga”, tulang-tulang orang mati. Pada sebelah lagi: Bahasa Melayu, ditulis dengan huruf Melayu, umpamanya: aku tuha dari padamu ngku muda………pertubuh kasar ngku pertubuh halus, dan bahasa ‘Arab.

246. Surat bertulisan Melayu pada kertas. Lihat gambar No. 7

Bunyinya:

Cap: Sultan Muhammad Syah.

Salam do’a daripada Yang dipertuan Raja Ahad Sah disampaikan Allah subhanahu wata’ala kiranya piak(?)d…………….yaitu Kiahi Depati Uda Menggala lagi ‘arif bijaksana kepase alian pekerjaan barang tahus(emuan?) hamba Kiahi Depati Uda Menggala karena Inderapura sudah binasa dan tuanku sudah…………tinggal hamba satu saja yang tuo batang tahu saudara hamba, kemudian daripada itu………….teguh kepada perbuatan kita bersaudara ramaikan juga bandar Inderapura dan………Tapan dan buka jalan diulu Tapan, tak dapat tiada buka jua jalan itu oleh s(audara? ham?)ba, jikalau lagi teguh saudara hamba kepada perbuatan setia yang fahulu karena kita ……rang bersaudara karena bapak kita sudah mati, kita perbagi (atau perbaiki?) sekalian pekerja(an) jangan berubah perbuatan orang tua2. Kemudian dari itu s………….tiada candak(?) mati hamba minta do’a pada malam dan siang pagi dan petang s….mat kepada Allah. Tammat.

247. Surat bercap tiga sagi

Tulisannya: Sultan Megat.

Lihat gambar No.4

248. Surat bertulisan Melayu pada kertas

Lihat gambar No. 4. Bunyinya (disalin daripada surat asli):

Cap: Sultan Muhammad Syah.

Bahwa ini salam do’a yaitu daripada Yang dipertuan Seri Sultan pesisir barat dan serta menteri yang dua puluh d…….pula barang disampaikan Allah subhanahu wata’ala kiranya datang kepada Kiahi Depati Uda(?) Banggala peri hal mengatakan sup(aya) suruhan mamanda Kiahi Uda(?) Banggala Banggala telah sampailah kepada kami hendak meneguhkan sumpah setia yang dahulu……..Kami inipun tiada (usah?) pada kami……..lagi teguh kiahi pada sumpah setia itu patut kiahi suruhkan…………anak Kurinci ke Inderapura bertiga dengan barang kehendak perniagaan(?) atau garam atau besi atau………….hendaknya karena mamanda anak tuhanku Sultan yang tua. Jikalau ada murah-murahan hati kiahi dupati turun jua ke Inderapura karena akan membarui perbuatan yang dahulu kala seperkara lagi akan membaiki perniagaan anak Kurinci dan orang Inderapura. Amma ba’du kami kirimkan kepada kiahi kahin beremas sehelai baju warnanya kuning…….barang kurnia pada Kiahi Dupati Uda Manggala. Manakala sampai surat hamba yang dibawa Patih Mendiri kan segera bicarakan oleh kiahi. Tammat.

249. Surat bertulisan Melayu pada kertas.

Lihat gambar No. 4.Bunyinya (disalin daripada surat asli):

Cap: tiga sagi (tidak terbaca).

Surat Pangeran Dipa di negeri Palambang datang kepada kia(i) Depati Judo Menggala oleh kiai riyo mulia lan? meikut atau (regat?) raja yang tetangkap?) oleh ki Demung Sura………….sekarang ini sudah dilepaskan…………….kebaikannya. Tammat wallahu a’lam

250. Kertas bergulung bertulisan rencong.

Sebagiannya kelihatan pada gambar No. 12, tetapi kurang terang. Bunyinya disalin dari kertas bergulung itu:

(1) ……………………………………………………………..ngasu n………………………

(2) ………………………………………………………….i hah han………………….

(3) ……………………………………………i

(4) ………………………………………….manyu………………………………………….

(5) ………………………………………..ni hah……………………………………………

(6) …………………………………………….matakita…………………………………….

(7) ……………………………………………….ra pa……………………………………..

(8) ………………….tub…………………..hini……………………………………………

(9) ………………………p karana hi……………………………………………………….

(10) ………………………k palat……………………………………………………………

(11) ………………hurang tuwa dawa lama………………………………………………….

(12) …………………………barakata……madi

(13) ………………………….daw baramadiyang…………………………………………….

(14) ……………………….gu(?) ba(?)ru(?)…………………………..ili…………………….

(15) ………………………………haku di baris………………………………………………

(16) ………………………………’u paninah baraka…………………………………………

(17) ………………………………..di jambi(h) ah……………………………………………

(18) …………………………………sa ra hah………………………………………………..

(19) ………………………………….bakundung hah bara………….

(20) …………………..tuwah marah balang di………………………

(21) ………………………barakat sutan……………………………..

(22) …………………………hah barakat puyang……………………

(23) … ‘ud.. palimbang hah barakat……………………

(24) …..lurah hulu jambi hi bara……………………….

(25) ……pambarap tantan masumay…………………..

(26) …….barakat dipati hampat n……………………..

(27) …m katiryi hini hah barakat………………………

(28) … pamangku lima manti bara….

(29) …………dalam tanah kampung hah barakat…..

(30) ………………ti………………………………..

(31) …………………………………………………

(32) …………………….di hari…………………….

(33) ..sa hatu maram………………………………..

(34) ……….……….sakarang ka’u surat…………..

(35) ………………...batang hini kini hah hada……

(36) …………………ka ma…….dup hukum…….

(37) ……………………………..dup hukum……..

(38) …………….baramula pula ka’u surat………

(39) ……………..hah……………sagadis hu……

(40) ……………………tinang hah dangar halah…

(41) ……………….tapi……………………………

(42) ………..…haku sapatah ha……..dupih pi……

(43) ……….hih haduh hadik hidak………………

(44) ………inang batunang hah hah hiluk………..

(45) ………………sabandung jadi hah balun baru

(46) ntung hapa daya hah hadik sagantar

(47) halam hapa katika hara…………….

(48) hini kini hah sampun……………….

(49) ………………….t sagantar alam…..

(50) gak tangah hari……………………...

(51) ngah hari hah sati..

(52) ka katik mara…….tin……………..

(53) hah katika halang manangsung hangi

(54) n hah sakatika kambang bung….

(55) hah sakatika lurut bunga

(56) capa hah katika budak ha

(57) mi di laman hah satika

(58) gadis hami ditapiyam

(59) hah satika bujang hami di

(60) balay hah satika buntang

(61) bayang-bayang satika lira…

(62) pi ka’in satika bujang (tu)

(63) run mandi hah hangin (tu)

(64) runhalah ka’u hangin

(65) barat satuba janu hah turu(n)

(66) salatan hulang hali hah (tu)

(67) run mengipas haku

(68) manyurat hah (ba)rakat d…

(69) i gunung g(l?)idang hah barakat

(70) nak pari di la’ut

(71) basakat hanak………………

(72) gu(n) ung hah dan barakat……

(73) ………mahamat hah haku handa(k)

(74) malatak………………………….

(75) tah kiyal mim……batung……….

(76) rita labih………………………..

(77) ……..ah dar…m hagung……….

(78) tun………mangapun du……

(79) bah pa hakan tali kaku du….

(80) hah haku…… li……ngan ha……

(81) ………….tarik ham……….tarik t.

(82) gi hakan putus hah ha…………….

(83) gan tali ka’u dundang hah aku ta

(84) sa…salagi hakan putus hah…..

(85) hakan tali ka’u dundang hah aku ta

(86) li dingan pirak batarik

(87) hah pirak batarik lagi hakan

(88) putus hah hapa hakan tali ka’u (du)

(89) ndang ta(?)nah aku tali dingan ti(?)……

(90) basi hah basi/h itu lu(?) hakan pu

(91) tus hapa hakan tali ka’u

(92) dundang hah ak tali d…………..

(93) …………h ka(ngsa?) kunun……

(94) …………is hah..hapa………….

(95) …………..dundang hah haku t….

(96) ………….ta hari hah m……….

(97) …………..n padam hapa……….

(98) …………..ka’udundang hah ha……

(99) …………..ngan sira bulan………….

(100) …………..tu lagi hakan pas………..

(101) …………..alah tali ka’u dundang……

(102) …………..idingan sira b………….

(103) …………….hitu…………………

(104) …………….hakan tali ka’u dundang…..

(105) …………….i dingan si.. hangin……….

(106) ras hah hangin hitu lagi h………………

(107) sanang hah hapa hakan tali ka’u (du)

(108) ndang hah haku tali dingan harun…..

(109) turun hah harun hitu lagi h(aka)

(110) n putus hah hapa hakan tali (ka)

(111) ‘u dundang haku tali dingan sir(a hu)

(112) jan hujan hitu lagi hakan t…….

(113) duh hah hapa hakan tali ka’u du…

(114) hah haku dingan si hapa hayir…….

(115) hah hidak hakan …..rin……..

(116) hayir hitu hidak ta’apu……..

(117) s hitu halah tali ka’u dundang ha

(118) n baranti sakarang dulu parapa(tah)

(119) haku lagi handak malatak sura

(120) t ka tubah sujah basin hapa d(i?)

(121) baca su/ katubah haku sabatang hi(ni)

(122) hidak disudah dari m…………..

(123) y datang kasudah sabarang hu…….

(124) jaut hidak hakan tiba d?………….

(125) barang kandak hidak baru(l?)

(126) ih sabarang cakap hidak tiba

(127) dimun macari hidak bu

(128) lih hamas dimu(n) badagang hi

(129) dak hakan laku sapa manyudah

(130) mabaca surat haku hini ka(?)

(131) ya salamat lama hidup hah

(132) baranti dulu sakarang ka’u sur(at)

(133) karana halah hah malam ha

(134) ari hini kini hari………

(135) tika biyang ta….ah…tika

(136) haku manangis hah ma.

(137) ranangis manyadar hu

(138) ntung hu

--------------------------------------------

(139) ntung haku tanti..da..ah su

(140) dah halah huntung bagi haku su

(141) rang bini hah sayang tinggan

(142) larik jajur dusun

(143) sapuluh hah sayang tinggan

(144) ratapbilang dusun tana

(145) h hampung hah sayang tapiyan tapa

(146) n mandi hah sayang sayu hasa hapi

(147) haku maninggan dusun la

(148) man kuta tua haku sudah dibuwang

(149) i hipar bisan dalam

(150) dusun kuta tua paman manang

(151) manantang haku ja’uh induk

(152) bapak manantang haku mati hah dinga

(153) n sanak manantang hilang kurung kupa

(154) yung manantang langit hah hasan

(155) tunduk manangis hadag haku

(156) ta’u barasan surang hah haduh tu

(157) wanjunjung nyawa ka’u hadik

(158) sagadis hupik tina hah ka

(159) ‘u surang lagi haku harap jadi

(160) junjung badan haku malang hah ja

(161) di tungkat badan haku tuna ja

(162) di junjung haku ba’u mati jadi tu

(163) ngkat haku bala habah hah ka’u ha

(164) kan silih madi ying hilang haka

(165) n santi madiyang bari ganti hala

(166) h makuta hati ganti mahamat la

(167) dang panjang hah banti dulu sakarang ka’u

(168) parapatah haku handak malatak

(169) parapatah nyanyi sapatah hah ba

(170) dan haku hantah kala’ut badan

(171) dibuwang ninik mamak bada

(172) n disisih hipar bisan dala

(173) m dusun kuta tua hah cukik

(174) damar bagantung candung tuwan ha

(175) ji mamangku haluh hah husik di

(176) tumang salajanh burung bag ..k mandi

(177) batimba paluh baranti dulu

(178) ka’u surat haku.. handak……………i

(179) lang kasiyan hawak haku ba

(180) jalan surang diri hidak ba

(181) kawan kanti lagi sayang hawak

(182) sudah dibuwang ninik mama

(183) k sudah dotumang hipar bi

(184) san hah haduh sayang badan

(185) haku sudah halah hilang ja’uh su

(186) rang diri puwasa manangis ma

(187) nyadar huntung tinam..kapa

(188) da kamula hawak haku surang hi

(189) ni hadik sarunggas nuri

(190) sagandariyah saputih…na (ataula?) na

(191) d(?)an sampin halus bari

(192) ndjam sani saranik dabung

(193) sabangsu kalung mari haman ka’u

(194) hadik sagadis hupik ti

(195) na hah dangar halah nyanyi haku

(196) hadik duwa tiga janaga tali ci

(197) na ba…..di bawah kilang hah haduh hadi

(198) k……………ga bulih haku cari hi

(199) d……………ma ka’u surangah banti

(200) ……………..’u dulu parapatah surat ka

(201) tubah karana haku lagi handak malata

(202) k kunun raja muda mangada hakan

(203) hanak surang bagalar magat ka(c)int

(204) ah halam diyam di tanjung jayapura

(205) hada pula raja bangsu mangada hakan

(206) hanak surang bagalar puti hi

(207) ntan sati di tanjung liku gumihah

(208) muka bakata puti hintan sati hah

(209) gambang cina hana di bapak ha minta

(210) k ditabas hakan hujung tanjung li

(211) ku gumi tapan haku mana-

(212) nam bunga tapan butanam

(213) sirih pinang hah hampun

(214) bakata raja bangsu hah kawan sa

(215) gala banyak haku handak di

(216) tabas hakan hujung tanjung

(217) tapan kin batanam sirih

(218) pinang mintak ditugak

(219) balay buntar panjang

(220) tujung basandi gadin ba

(221) mandun pirak ba

(222) ratap hambut balay

(223) panjang tujuh si rujung hah su

(224) sudah halah balay bujang ga

(225) dis hami di sana hah sa

(226) dangi galanggang(?) hilay

(227) mu ma (atau nda?) da banyak hah sabungi

(228) kadinggung buluh buluh

(229) barangsi muda banyak bala

(230) y buntar hah muka bakata halah

(231) magat kacintah halam hah hi

(232) nduk ba’a halah ka’in hindu

(233) k banju litar sagala baban

(234) hikik pinggang dingan karis

(235) haku handak pagi batandang tandang

(236) ka tanjung liku gumi muka dihi

(237) kat halah kuda balang hangsang bara

(238) ni muka barajalan halah magat

(239) kacintah halam hanya manampuh

(240) padang kalakata muka didangar hu

(241) rang bungi kuda saparati pipi

(242) t tabang sakawan bunyi ha(lah)

(243) kuda muka mangalih halah hurang

(244) banyak ka padang hitu hah kawan

(245) hapa niyan di luar

(246) nanggari hini kawan dahu

(247) n pinang panaka masak kan..i

(248) yang hanya hitu hah hada sabanta(r)

(249) muka tarumpak halah ma(ga)

(250) t kacintah halam di pi(ntu)

(251) lawang muka baratanya halah sala

(252) mik bujang tadi kunun hah ..i

(253) ya halah tuwan tuwan hi(yang?)

(254) rami di dalam bala(y)

(255) rami tidak bapantang bala(y)

(256) hini tuwan karana kami(ha)

(257) ndak singgah satagan saja hi(ni)

(258) tuwan raja bangsu muka ma……

(259) nyimbat raja tadi hah hurang mu(da)

(260) hapa pula hakan pantang (tidak?)

(261) hada satu pantang hadat balay

(262) hini jalan barusik sa

(263) ja muka duduk halah magat

(264) kacintah halah dingan sala

(265) mik bujang duduk di laman

(266) balay tadi kunun hah hurang

(267) sada na’ik kadatas bala

(268) y mamakan sirih pinang sa

(269) kapur saja hurang muda hah

(270) muka manyimbat halah magat

(271) kacintah halam muka na

(272) ‘ik kadatas balay basa

(273) ndar ditiyang tangah muka

(274) (ca?)pur halah raja bangsu ma(pu)

(275) r puti hiyang banyak hah (ha?)

(276) (ndak?) magat macintah halam ha

(277) (mbi)k sirih layu pinang ku(su)

(278) t kapur mangkar tabak (aw)

(279) ….uk sada hitu dapat di ka

(280) mi makan sirih magat ka

(281) cintah halam hayir sirih

(282) ditalan barabayang bayang

(283) batangkap hayam dilaman

(284) barabut kilat gigi maga

(285) t kacintah halam di tadi ku(nu?)

(286) n barakajar kajar panaw

(287) didada saparati mata hari

(288) baru tarabit rupa bi…….

(289) magat ka tadi kunun muka

(290) barakata halah puti hintan

(291) sati hah hiya kambang cina……

(292) …….mandah bapak haku di bawah

(293) hini kambang juga pinang ba’ik di

(294) makan juga niya sampu(n?)

(295) tir tanduk karabaw…

(296) rinya tarin hidak ha

(297) hu(?) maliyat hurang sa hindah

(298) hini saparati mata ha(ri)

(299) baru batumbuh rupa hanya tubu

(300) h hah hiya juga hanak ra

(301) ja muda diyam di (nangga)

(302) ri jayapura baragalar

(303) magat kacintah halam hah hi

(304) ya kambang hanak datung hangsung ha

(305) ku niyan barita hurang ba

(306) wa alah sirih buwa pinang ta

(307) mbaka itu kambang kita mangapu

(308) ..hakan hurang muda muka tu

(309) run halah puti hintan

(310) sati turun mangapur

(311) hakan magat kacintah hala

(312) m muka ditamis(?) halah ha(?)

(313) da(?) bawang pacah dijari si……

(314) …udang batampu hurat kapur

(315) …rang kadam susa tab……..

(316) ….mbun bajila hah kakak (ma)

(317) gat kacintah halam ha (ta?)

(318) (ngka?)p sirih haku hitu…….

(319) …..k sirih layu pinang ku…..

(320) t kapur mangkar tamba

(321) ka busuk sada hitu dapat

(322) di kami kakak magat muka

(323) bakata puti hintan sati hah

(324) kambang kata…di tuwan ka’u

(325) bu?jang suruh nayik datas

(326) kalambu mamakan sirih mu

(327) ka bakata sakambang cina hah hiya (sa)

(328) lamik ba’a tuwan magat

(329) mamakan kadatas kala(mbu)

(330) ha’h muka manayik halah

magat kacintah halam.

251. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat paramula santang ti hurang bukit siru

(2) bulih baguru dalam garunggang tanah disalak ha

(3) njin nibung muka diba’a balik ka

(4) rumah muka tumbas di humah hada sata’u

(5) n duwa ta’un muka batuwa dipati karang ka

(6) nas muka barasuwa dingan dipati hi

(7) ya hiyam muka manasat dipati ka

(8) rang manis kapada dipati hiya hiyam

(9) handak bajadi ga? hakan hamba sama ha

(10) nya muka dikawin muka sudah kawin mu

(11) ka mangada hakan hanak sahurang jantan sahurang

(12) batina muka dibagih hanya hanak jantan

(13) kapada dipati karang manis hanak batina

(14) kapada dipati hiya hiyam muka diharah diha-

(15) sung ulih hanak dipati hiya hiyam hu

(16) rang lima bahadik sihapa hapa nama hanya hi

(17) yang lima baradik hiya juga handir

(18) jumil?in lawan handir cicin lawa

(19) n handir hipin lawan dara satu

(20) lawan dipati hiyang baratampat di la

(21) man muka babini mangambik hanak

(22) mata hari gagah barahasan dara sato

(23) ………….barampat baradik muka di

(24) suruh halah dungan tadi marintah hakan

(25) dipati hiyang muka dantang patih nyambay

(26) handak bajadi hakan batur ha

(27) nya dingan batur dipati hiyang mu

(28) ka mangusir dingan sanak

(29) ka tanah hiyang muka mudik patih

(30) nyampay mangusir handir ja

(31) ndin? hadik baradik mu

(32) ka bakata dipati hinang kapada handi

(33) r jamadin karaja hada mudi

(34) k hih patih nyampay hini handak ba

(35) bajadi batur hanya kalawan batur bapak

(36) hapa kata sagala ka(mu?) hurang hampat hini muka bakata handi

(37) r jamandin muka manyimbat sada hiyang bati

(38) na hiyang hampat bahadik muka bakata

(39) kata hanya hadik baradik mu

(40) muka hidak jadi bantah hapa la

Bagian kedua, barisnya dari bawah ke atas:

(41) salah kita pajadi dangan kita hini buwat

(42) hakan janji hiyang mana janji hanak jantan

(43) kapada patih nyampay hanak batina kapada dipati h

(44) iyang sihapa mamuwat(?) janji hiya juga manti raja

(45) muka di duk kapada jambu sekampung manunggu hayam

(46) kambin dipati hiyang lawan patih nyampay

(47) muka lama dingan kalama bahanak duwa hurang sabu

(48) rang jantan sura(ng) batina muka mati hinduk hayah

(49) hanya muka dibagih hanak batina kapada dipati

(50) hiyang hanak jantan kapada patih nyampay

(51) dihapa galar satampi galarnya mu

(52) ka lama dingan kalama muka di(ha)mbik

(53) hanya bini kapada dipati hinang

(54) muka mangada hakan hanak sihapa galar

(55) hanak jayamuda(?) muka dihasakan hanak

(56) bini hiyang batina maka dilatak sumpah satiya

(57) dimun malampaw malabih kapada hanak …..ta

(58) t padam padam hapi di hampa p……..

(59) tidak hidut lagi dimun………

(60) pada tanah handir jamandi…………..

(61) nuh barang hiyang hidut para hamba pa……….

252. Tanduk bertulisan rencong

(1) hini surat tamba muda du

(2) wa bueah dusun bakara

(3) pat karaja ba’ik karaja

(4) ja’at sama hugi sama laba jika

(5) laba lanja(?) munuh ka karabaw bu

(6) karaja muda jakala karaja ba’ik ka

(7) raja (ja’at ndik da buya(?) ka… hada ka

(8) raja bangka ba… raja maka lu h……..wat……pi

(9) ntang ninik sarata mu duwa buwah dusun

(10) hini di jadi pamacah(?) karapat hanya ba

(11) rahutang sarab…..ima hamas lima hamas

(12) buwat ninik mama…………….buwah d…

(13) sun sarata dingan dipati sangi

(14) …..batu(?)wah barang sihapa manahuh……

(15) banih piwat pintang dusun hiya da…

(16) wa hidak handak ngaluwar

(17) hanya surat hini kadikutuk

(18) kalam halah sahapa hiyang manyu

(19) rat hiya halah majanang malin

(20) hada hurang ditulung hurang nuway rapat

(21) muda tuwan karaja sahapa kal(uw)ar

(22) mu’apakat dusun duwa barutang sara

(23) ba lima hamas lima hamas

Tambahan Bab I. (Mendapo Tanah Kampung).

Lain daripada pusaka yang tersebut di atas ini ada lagi:

Kertas bergulung, bergambar saja, tiada bertulisan. Lihat gambar No. 3, 4, 7. Disimpan oleh Depati Kecik, dusun Kuto Tengah. Buluh bergambar rajah (empat gambar manusia), disimpan oleh Depati Riang, dusun Kuto Ranap.